Телефон/факс:+38 (04343) 6-16-01
24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Петра Кравчика, 5

Циклові комісії

 • Спеціальних дисциплін з механізації сільського господарства
  nov new

  Циклова комісія спеціальних дисциплін - це методичне об’єднання викладачів, які працюють над проблемою «Компетентнісний підхід до підвищення кваліфікації викладачів спеціальних дисциплін і підвищення професійної майстерності».

  Основними завданнями циклової комісії є:

  • організація викладачів на вдосконалення  змісту навчання та виховання;
  • вдосконалення методичної підготовки викладачів і лаборантів стосовно проведення навчальної та виховної роботи;
  • вивчення та пропаганда передового досвіду в навчально-виховній роботі;
  • активізація самостійної роботи викладачів щодо підвищення своєї кваліфікації.

  Головна мета роботи циклової комісії полягає в поліпшенні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати питання господарювання при різних формах власності.

  Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

  • навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання студентів; методичної роботи кожного викладача – члена комісії;
  • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
  • вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання
  • наочних посібників та технічних засобів у навчально-виховному процесі;
  • організації самостійної роботи студентів;
  • окремим напрямом роботи циклової комісії є організаційна робота.

  Основні проблеми над якими працює циклова комісія це:

  • Створення і реалізація інноваційних технологій на основі сучасної педагогічної науки.
  • Розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності.
  • Робота з обдарованими студентами, розвиток їх інтелекту та зацікавленості.
  • Індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів.

  Крім цих проблем робота циклової комісії спеціальних дисциплін спрямована на розв’язання поточних завдань із впровадження нових форм навчання студентів

  Важливе місце в навчальному процесі віддається особистісно орієнтованому навчанню.

  При вивченні дисциплін велика увага приділяється використанню інформаційних технологій, яка проявляється у:

  • використанні профільних програм і тематичних відеофільмів (написання для них сценаріїв і відео зйомка);
  • використання комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків, планшетів, смартфонів, айфонів, мультимедійного
  • забезпечення, а відповідно і їх програмного забезпечення);
  • використання різних бібліотечних і інтернет ресурсів, інтернет форумів та різних соціальних мереж;
  • Використання елементів дистанційного навчання шляхом використання хмарних технологій.

  Значна увага приділяється навчально-методичній роботі.

  Основне завдання циклової комісії – удосконалення науково-методичного рівня викладання навчальних дисциплін, вивчення і пропаганда передового досвіду навчально-методичної роботи, розвиток активної самостійної роботи викладачів над підвищенням своєї кваліфікації.

  Основні складові навчально-методичної роботи:

  • підготовка конспектів лекцій та інформаційно-комунікаційних матеріалів відповідно до робочих програм дисциплін;
  • написання методичних рекомендацій з дисципліни, інструкцій до лабораторних та практичних робіт, методичних вказівок з курсового та дипломного проектування;
  • підготовка методичних рекомендацій щодо організації самостійної роботи студентів;
  • методичне забезпечення контролю знань студентів.
  ds1

  Актуалізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів та візуалізацію інформації на свої заняттях викладачі здійснюють з використанням мультимедійних та ліфтових презентацій. У своїй практичній роботі,на різних видах занять та етапах їх проведення, найчастіше використовуються презентації, створені за допомогою програми PowerPoint (з використанням гіперпосиланнь). Все залежить від того, у якому вигляді необхідно подати інформацію і які очікувати результати. При створенні презентацій використовуються різноманітні графічні і flesh-анімаційні програми, web-редактори, програми для роботи зі звуком та відео (Pinnacle і т.д.). Застосування і обговорення життєвих, виробничих, технічних та технологічних ситуацій при різних видах занять створює необхідність запровадження інноваційних методів активізації навчальної діяльності.

  Для вирішення цього завдання застосовуються численні інноваційні технології такі як:

  • інтерактивні технології; -інформаційно-комунікаційні технології;
  • технології диференційного навчання;
  • проблемного навчання;
  • ігрові технології та інші.

  Застосування цих технологій сприяє розвитку пізнавального інтересу у студентів, інформаційному збагаченню та формуванню в них необхідних здібностей, орієнтує на одержання подальшої освіти з використанням сучасних технологій навчання.

  Застосування зовнішнього оцінювання знань, щодо визначення базової професійної компетентності у вищій освіті, викликає сьогодні потребу вдосконалення підготовки студентів інженерно-технічного профілю у напрямку формування особистості майбутнього фахівця відповідно до нових вимог кваліфікованих працівників, які мають не тільки теоретичні, а й достатньо високі практичні навики.

  Чималу роль у даному процесі повинна відіграти практична освіта, адже кваліфікований робітник - це не тільки грамотний теоретик, а і кваліфікований практик.

  Тому в даному напрямку важливу роль відіграє практичне навчання, яке студенти здобувають при проведенні лабораторно-практичних занять, курсовому і дипломному проектуванню, предметних, виробничих та переддипломних практик, які проходять у лабораторіях, навчально-виробничих майстернях, полігонах, навчально-дослідному господарстві та різних сільськогосподарських підприємствах.

  Викладачі циклової комісії маючи спеціальну інженерну освіту проводять керівництво різними виробничими практиками:

  • по дисциплінах;
  • технологічними;
  • переддипломними;
  • на діючих підприємствах.

  Одним з видів діяльності ЦК є проведення екскурсій на передове виробництво, наприклад:

  • Поїздка у Немирів на СТО
  • Поїздка на Уманський радіоламповий завод
  • Поїздка на Побужський феронікелевий комбінат
  • Поїздки у філії господарств «Миронівський МХП» та «Кряж»

  Викладачі коледжу регулярно відвідують престижні аграрні виставки України.

  Зокрема, викладачі побували на виставках «Інтерагро», «SIA», «Agro animal show», «АгроКомплекс», де було організовано екскурсію павільйонами виставки, що дало можливість зустрітись з представниками та дилерами провідних компаній агроринку, в яких вони презентували себе і демонстрували новинки техніки та обладнання.

  На виставці було представлено:

  • останні досягнення і інновації світового і вітчизняного машинобудування для аграрного сектору;
  • б/у сільськогосподарські машини;
  • обладнання для ремонту і технічного сервісу;
  • запчастини;
  • технологій точного землеробства і агроклімату;
  • обладнання і технології для рослинництва;
  • агрохімія.

  На виставках методичної роботи представлено:

  • Методичні рекомендації по порядку написання і оформлення дипломних і курсових проектів;
  • Пакет державних тестів і типова програма з навчальної дисципліни «Технічний сервіс в АПК» для контролю знань фахівців ОКР «молодший спеціаліст»

  Для урізноманітнення навчальної діяльності викладачі проводять культурно – виховні екскурсії:

  • Поїздка в Умань
  • Поїздка в Первомайск у музей ракетних військ
  • Поїздка в Києво-печерську лавру

  Самостійна та індивідуальна робота студентів проводиться згідно з вимогами освітньо-професійних програм підготовки молодших спеціалістів та забезпечена методичними рекомендаціями, посібниками, тестовими завданнями та опорними конспектами.

  Контроль за виконанням самостійної роботи здійснюється різними методами:

  • перевірка конспектів ;
  • перевірка розрахункових і розрахунково–графічних робіт;
  • усне опитування;
  • тестовий контроль;
  • комп’ютерний тестовий контроль

  ЦК щорічно проводить різні фахові конкурси:

  • «Кращий майстер діагност»
  • Обласний конкурс «Кращий за професією»
  • «Тракторист-машиніст»

  Курсовий і дипломний проект – завершальний етап підготовки молодшого спеціаліста. Виконуючи курсові та дипломні проекти, студенти використовують складені прикладні комп’ютерні програми для виконання пояснювальної та графічної частини проекту. Мета курсового проектування - оволодіння методикою і навиками самостійного вирішення питань з організації і планування, розробки технологічних процесів при вирощуванні різних с.г. культур, ТО і ремонту машин.

  Тематика гурткових занять в основному, підпорядкована навчальному матеріалу та відповідає запитам студентів. 

  Основними напрямами роботи гуртка є:

  • поглиблення вивчення теоретичних тем дисципліни;
  • проведення патентно-пошукової роботи;
  • ознайомлення з практичним виробничим і життєвим досвідом ;
  • участь в позааудиторній роботі;
  • рішення екстраординарних ситуацій.

   Постійно розвиваючи інтерес студентів до занять, прагнемо вибрати таку форму їх проведення, при якій представляється можливість самостійного творчого підходу до виконання завдань, а особливо життєвих ситуацій.

  Для презентації і представлення відділення на різних заходах створюються виставки.

  Виставки технічної творчості представляють собою здобутки студентів і викладачів, які провели розробку, виготовлення, представлення і презентацію пристроїв, приладів, макетів, діючих моделей.

  Протягом останніх років викладачами комісії виконано таку методичну роботу:

  • Створено методичні рекомендації по порядку написання і оформлення дипломних і курсових проектів.
  • Складено пакет державних тестів і типової програми з навчальної дисципліни «Технічний сервіс в АПК» для контролю знань фахівців ОКР «молодший спеціаліст».
  • Удосконалено навчально-методичні комплекси з дисциплін «Технічний сервіс в АПК» і «Ремонт машин і обладнання» в електронній формі, для лекційних, лабораторних і практичних занять, навчальних практик.
  • Проведено реорганізацію та удосконалення навчально-методичної та навчально-наочної бази кабінету, лабораторії та навчально-виробничої майстерні.
  • Придбано нові засоби, обладнання, пристрої та інструменти та їх програмне забезпечення, для проведення лабораторно-практичних занять і предметних практик.
  • Складено сценарії 7-ми відеофільмів та проведено рецензування 4-х.
  • Відзнято 4 відеофільми на актуальну тематику проведення технологічних процесів діагностики і ремонту машин.
  • У співавторстві з викладачем Супруном Д.Г.,написано, відредаговано і укомплектовано підручник з дисципліни «Ремонт машин і обладнання», розробивши при цьому інформаційне забезпечення теоретичних, практичних, самостійних і індивідуальних занять для студентів денної та заочної форм навчання. Підручник може використовуватись відповідними спеціалістами на виробництві. Він є зразком для інших викладачів.

  Практика показала, що застосування інформаційно-практичних занять дозволило:

  • формувати навчальну мотивацію, реально втілювати у навчально-виховний процес методику співробітництва, здійснити диференціацію навчання;
  • формувати у студентів комплекс позитивних якостей: здатність швидко адаптуватися у колективі, вміти вирішувати спільні завдання, швидко встановлювати контакти та формувати відповідну точку зору;
  • виробити у студентів вміння чітко формулювати свої думки, самостійно працювати.

  Наші викладачі

  nov new

  Слюсаренко Сергій Петрович

  голова циклової комісії спеціальних дисциплін

  Викладач вищої категорії

  Старший викладач

  Працює у коледжі з 1989 року, викладає дисципліни "Технічний сервіс з АПК", "Ремонт машин та обладнання".

  Закінчив Вінницький державний сільськогосподарський інститут у 1996 році за спеціальністю "Механізація сільського господарства", інженер-механік;

  Львівський державний аграрний університет у 2000 році, кваліфікація магістра з механізації сільського господарства.

  Коло професійних інтересів:

  написання програм для використання при організації виробничих процесів ПТО (СТО) і ремонтних майстерень сільськогосподарських підприємств, створення навчальної та методичної літератури; впровадження у навчальний процес різних форм і методів навчання, особливо з використанням інноваційних методів, комп'ютерних технологій, покращення матеріально-технічної бази кабінету і лабораторії, гурткова робота.


  nov new

  Ластівка Михайло Миколайович

  Методист відділення

  Спеціаліст другої категорії

  Працює у коледжі з 2003 року, викладає дисципліну "Експлуатація машин і обладнання".

  Закінчив Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю "Механізація сільського господарства"інженер-механік;

  закінчив педагогічний факультет Київського Національного університету біоресурсів і природокористування.

  Коло професійних інтересів:

  зміцнення навчально-матеріальної бази кабінетів та лабораторій; організація навчального процесу як викладачів так і студентів; впровадження інноваційних методів навчання.


  nov new

  Матвійчук Микола Володимирович

  Викладач вищої категорії

  Старший викладач

  Працює у коледжі з 1987 року, викладає дисципліну "Експлуатація машин і обладнання".

  Закінчив Українську сільськогосподарську академію у 1985 р. за спеціальністю "Механізація сільського господарства"інженер-механік;

  педагогічний факультет у 1988 р., кваліфікація інженера-педагога.

  Коло професійних інтересів:

  написання навчальної та методичної літератури; впровадження у навчальний процес різних форм і методів навчання з використанням інноваційних методів та ПК.


  nov new

  Гашинський Михайло Григорович

  Інженер з охорони праці

  Викладач другої категорії

  Працює у коледжі з 2000 року, викладає дисципліни "Основи охорони праці", "Безпека життєдіяльності".

  Закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут у 1994 р. за спеціальністю "Механізація сільського господарства", інженер-механік;

  педагогічний факультет Київського національного аграрного університету у 2003 р., інженер-педагог.

  Коло професійних інтересів:

  вирішення виробничих питань пов’язаних з вимогами охорони праці у коледжі; написання методичної літератури; впровадження у навчальний процес різних форм і методів навчання.


  nov new

  Сєріков Андрій Вікторович

  Викладач

  Працює у коледжі з 2012 р. на посаді лаборанта, з 2017 року на посаді викладача.

  З 2017 р. працює на посаді викладача дисциплін "Сільськогосподарські машини", "Безпека життєдіяльності" та "Охорона праці в галузі".

  Закінчив Вінницький національний аграрний університет у 2013 році за напрямом підготовки "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва".

  Коло професійних інтересів:

  впровадження новітніх технологій у навчальний процес, підвищення інтересу студентів до навчання.


  Kyforenkor

  Кифоренко Руслан Олегович

  Викладач

  Працює у коледжі з 2017 р.

  Викладач дисциплін "Охорона праці в галузі", "Основи охорони праці"

  У 2006 році закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля за спеціальністю "Пожежна безпека"

  Коло професійних інтересів:

  Цивільний захист населення.


  Voloschyn

  Волошин Віталій Васильович

  Лаборант кабінету "Ремонт машин і обладнання"

  Працює у коледжі з 1979 року.

  Закінчив Ладижинський технікум механізації сільського господарства у 1978 р., технік-механік;

  Майстер виробничого навчання по механічній обробці деталей у навчально-виробничій майстерні.

  Коло професійних інтересів:

  зміцнення матеріально-технічної бази лабораторій і майстерні; організація навчального процесу студентів при виконанні лабораторних занять, предметних практик і гурткової роботи.

 • Електротехнічних дисциплін
  Zagteh

  Циклова комісія електротехнічних дисциплін складається з висококваліфікованих викладачів та лаборантів. Зокрема, Стаднійчук І.П.- кандидат педагогічних наук, Величко Т.Г., Нагачевська С.М.- викладачі-методисти,Недипіч М.С., Стаднійчук І.П., Фуркало Г.Д., Прокопенко Н.А. - викладачі вищої категорії.  Недипічу М.С. присвоєно звання старший викладач та відмінник аграрної освіти та науки України ІІІ ступеня, Величко Т.Г.-відмінник освіти України.

  Двоє молодих викладачів Кучерук А.П., Пелешок С.В. вдало доповнюють циклову комісію. Викладачам допомагають досвідчені лаборанти - Лазарев І.В. та Котенюк Т.Д.

  Для зацікавлення молоді науково-пошуковою роботою та в рамках профорієнтації на відділенні започаткували проведення щорічної загальноміської науково-практичної конференції «Молодіжний науковий форум», яка сьогодні має статус обласної конференції.

  Учасниками конференції стали учні шкіл м.Ладижин та ближніх територій та студенти коледжів області, працівники організацій та установ міста (міського відділу освіти, центру зайнятості, агенції міського економічного розвитку, районних електромереж, ДТЕК «Ладижинська ТЕС», Вінницької птахофабрики). За результатами конференцій видаються збірники статей.

  Регулярно організовуються екскурсії на виробництво і не тільки. Cтуденти відділення електрифікації відвідують Ладижинську ТЕС, Дмитренківську ГЕС, ПАТ «Миронівський зернопродукт», ПАТ «Миронівський хлібопродукт», сонячну електростанцію с.Буша, музей ракетних військ стратегічного призначення, міжрегіональну виставку «Енергопостачання. Енергозбереження» у м.Вінниця.

  Також силами викладачів, лаборантів та студентів започатковано щоквартальне видання газети відділення електрифікації та автоматизації сільського господарства «Енерджайзер», яка висвітлює новини, перемоги та проблеми відділення, знайомить читачів з основами законодавства, особливостями пошуку роботи, цікавими подіями та новинками в науці та техніці тощо.

  У цикловій комісії працює висококваліфікований, мудрий, дружній колектив, який успішно працює на освітянській ниві та зберігає чудовий потенціал і багаторічні традиції, продовжує давати молоді освіту вищого ґатунку.


  Наші викладачі

  nov new

  Стаднійчук Ірина Петрівна

  Голова циклової комісії електротехнічних дисциплін

  Кандидат педагогічних наук

  Викладач вищої категорії

  Працює у коледжі з 1997 року, викладає дисципліни "Електротехнологія", "Загальна електротехніка з основами автоматики", "Електрообладнання та засоби автоматизації сільськогосподарської техніки".

  Закінчила Вінницький національний технічний університет у 2004 р. за спеціальністю "Електричні системи та мережі", інженер-електрик;

  факультет педагогіки Київського національного університету біоресурсів і природокористування у 2010 р. за спеціальністю "Професійне навчання".

  Коло професійних інтересів:

  дослідження професійної компетентності студентів при вивченні дисципліни "Загальна електротехніка з основами автоматики".


  Pel

  Пелешок Сергій Васильович

  Завідувач відділеннями "Електрифікація і автоматизація с.г." та "Економічне"

  Спеціаліст другої категорії

  Працює у коледжі з 2013 р.

  З 2015 р. працює на посаді викладача дисциплін "Електричні машини та апарати" та "Електричне освітлення та опромінення".

  Закінчив Львівський національний аграрний університет у 2015 році за спеціальністю "Електрифікація та автоматизація сільського господарства".

  Коло професійних інтересів:

  впровадження новітніх технологій у вивчення електрифікації, підвищення інтересу студентів до навчання.


  nov new

  Недипіч Михайло Степанович

  Викладач вищої категорії

  Старший викладач

  Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ ступеня, 2003 рік

  Працює у коледжі з 1986 року, викладає дисципліни "Електропривід сільськогосподарських машин", "Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування".

  Закінчив Українську сільськогосподарську академію у 1982 р., кваліфікація "інженер-електрик";

  педагогічний факультет Української cільськогосподарської академії у 1990 р., кваліфікація і звання викладача середніх спеціальних учбових закладів ССПТУ і шкіл з спеціальності "Електрифікація сільського господарства".

  Коло професійних інтересів:

  технічна творчість при лабораторії "Електроприводу, електроосвітлення та електротехнологій" - створення демонстраційних електроприладів, науково-пошукова робота з питань електрифікації.


  nov new

  Прокопенко Наталія Анатоліївна

  Завідувач навчально-методичним кабінетом

  Викладач вищої категорії

  Працює у коледжі з 1991 року, викладає дисципліни "Основи теплотехніки і гідравліки", "Основи енергозбереження", "Професійна орієнтація випускників".

  Закінчила Одеський політехнічний інститут у 1990 р. за спеціальністю "Інженер-теплоенергетик";

  Київський національний аграрний університет у 2001 р. за спеціальністю "Інженер-педагог".

  Коло професійних інтересів:

  пошукова робота в галузі енергетики для викладання дисциплін через призму новітніх технологій; створення тематичних презентацій.


  nov new

  Величко Тамара Григорівна

  Викладач вищої категорії

  Викладач-методист

  Відмінник освіти України, 2007 рік

  Працює у коледжі з 1995 р., викладає дисципліни "Основи електроніки і мікросхемотехніки", "Основи автоматики", "Технічні засоби зв'язку і основи диспетчерського керування", "Електронне обладнання сільськогосподарських машин".

  Закінчила Вінницький політехнічний інститут у 1991 р., факультет автоматики і електромеханіки; кваліфікація: інженер-електрик

  педагогічний факультет Національного університету у 1995 р.;

  2004 р. - аспірантура Національного аграрного університету за спеціальністю професійне навчання (викладання спеціальних дисциплін),кваліфікація: інженер-педагог

  Коло професійних інтересів:

  науково-пошукова робота в галузі електроніки і автоматики, педагогіки та методики викладання, позааудиторна робота з студентами.


  nov new

  Нагачевська Світлана Михайлівна

  Викладач вищої категорії

  Викладач-методист

  Працює у коледжі з 1995 року, викладає дисципліни "Теоретичні основи електроніки", "Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології".

  Закінчила Вінницький національний технічний університет у 2004 р. за спеціальністю "Електричні системи та мережі", інженер-електрик;

  факультет педагогіки Національного аграрного університету у 2006 р. за спеціальністю "Професійне навчання" (Електрифікація та автоматизація сільського господарства) та здобула кваліфікацію інженера-педагога.

  Коло професійних інтересів:

  організація роботи гуртка при лабораторії "Теоретичні основи електроніки", організація і проведення конкурсів КВК технічного спрямування.


  nov new

  Фуркало Григорій Дмитрович

  Викладач вищої категорії

  Працює у коледжі з 1991 року, викладає дисципліну "Експлуатація та ремонт електроустаткування і засобів автоматизації".

  Закінчив Українську сільськогосподарську академію у 1982 р., кваліфікація "інженер-електрик";

  педагогічний факультет Української cільськогосподарської академії у 1987 р., кваліфікація і звання викладача середніх спеціальних учбових закладів, ССПТУ і шкіл з спеціальності "Електрифікація сільського господарства".

  Коло професійних інтересів:

  технічна творчість при лабораторії "Експлуатація та ремонт електроустаткування і засобів автоматизації" - створення демонстраційних електроприладів, науково-пошукова робота з питань електрифікації.


  Kux

  Кучерук Анатолій Петрович,

  викладач І категорії

  Викладає дисципліни "Електропостачання", "Монтаж електрообладнання".

  Закінчив у 2006 році магістратуру Дніпродзержинського державного технічного університету за спеціальністю "Аппаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення"

  Коло професійних інтересів:

  інтерактивні та інноваційні методи викладання дисциплін


  nov new

  Котенюк Тетяна Дмитрівна

  Лаборант лабораторії "Основи автоматики"

  Працює у коледжі з 1995 р.

  Закінчила у 1995 році Вінницький технічний університет за спеціальність "Електропостачання та енергозбереження", у 2001 році Національний аграрний університет за спеціальністю "Професійне навчання", інженер-педагог.

  Коло професійних інтересів:

  оптимальне керування режимами ЕЕС критеріальним методом з застосуванням нейро-нечіткого моделювання.


  nov new

  Трембашевська Наталя Володимирівна

  Лаборант лабораторії "Загальна електротехніка з основами автоматики"

  Працює у коледжі з 2004 року, викладає дисципліни «Загальна електротехніка з основами автоматики», «Електрообладнання та засоби автоматизації сільськогосподарської техніки».

  Закінчила Ладижинський радгосп - технікум за спеціальністю «Електрифікація та автоматизація сільського господарства» у 1997 році

  У 2010 році закінчила магістратуру Львівського національного аграрного університету за спеціальністю "Енергетика сільськогосподарського виробництва" .

  Коло професійних інтересів:

  зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів та лабораторій;
  організація навчального процесу студентів при виконанні лабораторних занять та предметних практик.


 • Економічних та інформаційних дисциплін
  Ck ek

  Викладачі циклової комісії зосередили увагу на впровадженні інноваційних педагогічних технологій навчання, застосуванні інтерактивних форм і методів, формуванні практичних вмінь і навичок майбутнього фахівця.

  Викладачі мають змогу проводити заняття у 4-х нових комп’ютерних лабораторіях, однією з яких є навчальна бухгалтерія з сучасними комп’ютерами та програмною інформаційною продукцією, які забезпечують комп’ютерну грамотність майбутніх спеціалістів. Лабораторія розміщена в окремій аудиторії, забезпечена технічними засобами навчання, персональними комп’ютерами з ліцензованим програмним забезпеченням 1С бухгалтерія 8.2 типової та сільськогосподарської конфігурації, М.е.дос, контролюючі програми тощо. Є постійний доступ до Інтернету через наявність бездротового покриття Wi-Fi. Все це дозволяє проводити практичні заняття з поділом на підгрупи. 

  Викладачі циклової комісії працюють над:

  • створенням якісного та ефективного методичного і дидактичного забезпечення практичного навчання студентів;
  • упорядкуванням електронних навчально-методичні комплексів з дисциплін, які містять всі необхідні складові: лекція, завдання для практичних робіт, презентації до кожної лекції, завдання для контролю  і самоконтролю студентів тощо.
  • Для легкого доступу студентів створені електронні версії таких комплексів, які розміщені на сайті Ладижинського коледжу ВНАУ;
  • створенням бази електронних підручників, яка розташована у внутрішній мережі коледжу;
  • створенням електронного портфоліо викладача;
  • накопиченням та систематизацією документів, нормативно-правової бази з бухгалтерського обліку, звітності, фінансової діяльності підприємств Тростянецького району;
  • розробкою наскрізної задачі для навчальної практики з фінансового обліку та інформаційних систем і технологій в обліку, що виконується на посадах облікових працівників підприємства;

  Навчальна практика з інформаційних систем і технологій в обліку проводиться з використанням програми 1 С Підприємство 8.2. Навчальна практика з фінансового обліку проходить з використанням програми M.e.doc., що допомагає формувати і подавати електронну звітність.

  Методичні матеріали щодо проведення практики за допомогою цих програм та контролюючої програми  «Тезаурус» вже в 2014-2015 н. р. були представлені на республіканську виставку НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення «Агроосвіта» педагогічні інновації.

  З метою підвищення мотивації до вивчення економічних дисциплін практикуємо стажування студентів у виробничих умовах в сільськогосподарському підприємстві ВАТ «Колос», а також студенти мають можливість формувати облікову документацію в управлінні державної казначейської служби України у місті Ладижин.

  Під час практики студенти  виконують функції посадових осіб: керівника, головного бухгалтера, бухгалтера з обліку матеріальних цінностей, з обліку розрахунків, економіста-бухгалтера та бухгалтера з обліку оплати праці.

  Наступною формою роботи є:

  • щорічна участь у обласному конкурсі «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку»  серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. Вінницької області, хочемо відмітити як досягнення, що вже 5 років поспіль в такому конкурсі наші студенти посідають призові місця;
  • організація та проведення тижнів циклової комісії з облікових дисциплін, відкритих занять, олімпіад з облікових дисциплін, вечорів-конкурсів за професією, серед них конкурс кращих за професією «Міс та містер бухгалтер», «Економісти мають таланти», економічні аукціони, презентація своєї спеціальності тощо;
  • надання викладачами відділення консультаційної допомоги місцевим підприємствам щодо впровадження прогресивних форм і методів ведення обліку, зокрема автоматизованої форми обліку;
  • організація екскурсій до агропромислових підприємств ПрАТ «Зернопродукт МХП», ТОВ «Вінницька птахофабрика», ВАТ «Зоря-Поділля», фінансових, банківських та бюджетних установ, серед них Ладижинське відділення Гайсинської об’єднаної державної податкової інспекції, управління Державного казначейства України в м. Ладижин;

  Використання методичного, документального забезпечення лабораторій в процесі підготовки до виробничої практики та проведення звітної конференції  по її закінченню. Всі студенти готують презентації по захисту звітів з виробничої практики.

  Коледж активно налагоджує зв’язки з випускниками, спеціалістами агропромислового виробництва, банківських, фінансових та бюджетних установ. 

  У коледжі проводиться зустріч випускників, які діляться досвідом із сьогоднішніми студентами.


  Наші викладачі

  nov new

  Лобуренко Олена Василівна

  голова циклової комісії економічних дисциплін

  Викладач вищої категорії

  Викладач-методист

  Працює у коледжі з 1992 року, викладає дисципліни "Планування та організація діяльності підприємств", "Політична економія".

  Закінчила Вінницький сільськогосподарський інститут за спеціальністю "Економіка і організація в сільському господарстві". Кваліфікація - економіст-організатор;

  педагогічний факультет Національного аграрного університету за спеціальністю «Професійне навчання». Кваліфікація - економіст-педагог.

  Коло професійних інтересів:

  інновації в методиці викладання економічних дисциплін, розвиток економічного мислення в студентів технічних спеціальностей.


  nov new

  Гайдучик Галина Михайлівна

  Викладач вищої категорії

  Викладач-методист

  Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ ступеня, 2003 рік

  Працює у коледжі з 1987 року, викладає дисципліни "Статистика", "Маркетинг", "Менеджмент", "Економіка і організація виробництва".

  Закінчила Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка і організація сільськогосподарського виробництва» зі спеціальності "Бухгалтерський облік в сільському господарстві", кваліфікація- економіст з бухгалтерського обліку;

  педагогічний факультет Української сільськогосподарської академії за спеціальністю «Викладач економічних дисциплін».

  Коло професійних інтересів:

  впровадження у навчальний процес активних методів навчання.


  nov new

  Капелюшна Інна Миколаївна

  Заступник директора з навчальної роботи

  Викладач вищої категорії

  Cтарший викладач

  Працює у коледжі з 2004 року, викладає дисципліни "Бухгалтерський облік", "Фінансовий облік", "Контроль і ревізія".

  Закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит". Кваліфікаця - магістр з обліку і аудиту.

  У 2011 році закінчила педагогічний факультет Київського національного університету біоресурсів та природокористування за спеціальністю "Професійне навчання", кваліфікація - економіст-педагог.

  Коло професійних інтересів:

  впровадження у навчальний процес інноваційних методів навчання з дисципліни "Фінансовий облік" та "Бухгалтерський облік".  nov new

  Гудзенко Наталія Миколаївна

  Кандидат економічних наук, доцент.

  Bикладач вищої категорії

  Працює у коледжі з 2017 року, викладає дисципліну "Планування і організація".

  В 2000 році з відзнакою закінчила Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит". Кваліфікація - економіст-бухгалтер. а в 2005 році - аспірантуру при ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН. Захист кандидатської дисертації відбувся у 2007 році. Тема кандидатської дисертації: «Облік і контроль збуту в операційній діяльності сільськогосподарських підприємств».

  Коло наукових інтересів:

  вивчення проблем та напрямів удосконалення звітності підприємств, запровадження міжнародних стандартів обліку та звітності в практику діяльності сільськогосподарських підприємств, обліку зовнішньоекономічної діяльності, аналізу та контролю господарської діяльності.

  Основним напрямом подальших наукових досліджень є бухгалтерський облік та його удосконалення в системі маркетингового менеджменту.


  nov new

  Баланчук Тетяна Олександрівна

  Викладач вищої категорії

  Працює у коледжі з 2000 року

  Викладає дисципліну: «Інформатика і комп'ютерна техніка».

  Закінчила у 1994 р. Харківський інженерно-економічний інститут, спеціальність "Економічна інформатика і автоматизовані системи управління", кваліфікація інженер-програміст.

  У 2008 р. закінчила Національний університет біоресурсів  і природокористування України за спеціальністю "Професійне навчання" (економіка підприємства). Кваліфікація педагог-економіст.

  Коло професійних інтересів:

  вивчення та впровадження інформаційних технологій в навчальний процес, створення електронних засобів навчання, індивідуальна робота з обдарованими студентами (підготовка студентів до участі в обласних олімпіадах і конкурсах з комп’ютерних дисциплін).


  nov new

  Григоренко Олена Василівна

  Викладач першої категорії

  Працює у коледжі з 2003 року, викладає дисципліни "Економічний аналіз", "Інформаційні системи і технології в обліку", "Фінанси підприємств".

  Закінчила Українського ордена Трудового Червоного прапора с.г. академію за сціальністю "Економіка і організація сільського господарства". Кваліфікація економіст-організатор с.г. виробництва.

  Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю "Менеджмент організацій". Кваліфікація - магістр з менеджменту.

  педагогічний факультет Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю "Професійне навчання" (бухгалтерський облік, економічний аналіз). Кваліфікація - економіст-педагог.

  Коло професійних інтересів:

  впровадження у навчальний процес інтерактивних методів навчання.


  nov new

  Нечипоренко Анастасія Юріївна

  Викладач другої категорії

  Працює у коледжі з 2013 року, викладає дисципліни "Офісні системи та електронний документообіг" , "Інтернет-технології в інформаційній діяльності", "Інформатика" .

  Закінчила Одеський національний політехнічний університет за спеціальністю "Інформаційні управляючі системи та технології" та здобула кваліфікацію магістр з комп'ютерних наук.

  Коло професійних інтересів:

  впровадження інформаційних технологій в навчальний процес.


  KOVAL

  Коваль Олена Анатоліївна

  Викладач, начальник управління Державної казначейської служби України у м. Ладижин Вінницької області.

  Працює у коледжі з 2004 року, викладає дисципліну "Казначейська справа".

  Закінчила Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит". Кваліфікація - "економіст з бухгалтерського обліку".

  Коло професійних інтересів:

  впровадження інформаційних технологій в навчальний процес.


  nov new

  Самсонюк Тетяна Олександрівна

  Лаборант лабораторії "Комп'ютерні технології"

  Працює у коледжі з 2002 року, викладає дисципліни «Інформатика», «Інформатика та комп'ютерна техніка», «Комп'ютери і комп'ютерні технології».

  Закінчила Хмельницький національний університет за спеціальністю "Облік і аудит".

  Коло професійних інтересів:

  вивчення і робота з програмами Corel Draw, Adobe Photoshop. Підготовка наочних засобів навчання для кабінету, оформлення методичних матеріалів.


  nov new

  Дячок Надія Григорівна

  Лаборант лабораторії "Навчальна бухгалтерія"

  Працює у коледжі з 2002 року

  Закінчила Львівський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит".

  Коло професійних інтересів:

  Підготовка наочних засобів навчання для кабінету, оформлення методичних матеріалів.


 • Загальнопрофесійних дисциплін з механізації сільського господарства
  Vykl

  Головним завданням роботи викладачів циклової комісії є забезпечення високого методичного рівня проведення теоретичних та практичних занять, навчальних практик для виконання навчального плану. Мета роботи циклової комісії – дати студентам глибокі і міцні знання, добитися високого професійного рівня майбутнього фахівця сільськогосподарського виробництва.

  Особливо велику увагу члени циклової комісії приділяють методичній роботі. Викладачі постійно працюють над розробкою методичних матеріалів, які використовують при проведенні занять: методичні розробки і вказівки, завдання для перевірки знань студентів, розробка і впровадження тестів, завдання для контрольних робіт, для самостійної роботи студентів в позааудиторний час і під час занять.

  Основні проблеми, над якими працюють викладачі циклової комісії:

  • підвищення ефективності викладання шляхом широкого використання інформаційних та особисто-орієнтовних педагогічних технологій навчання;
  • пошук та впровадження нових шляхів активізації самостійної, пізнавальної діяльності студентів;
  • активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів роботи;
  • розвиток творчих здібностей студентів.

  Проводиться позааудиторна робота викладачів комісії, а саме: конкурси, перевірки професійної придатності студентів випускних груп. Конкурси кращого знавця з дисциплін, конкурси практичної підготовки студентів по налагоджуванні тракторів та сільськогосподарської техніки.


  Наші викладачі

  nov new

  Тихонова Тетяна Іванівна

  голова циклової комісії загальнопрофесійних дисциплін

  Викладач вищої категорії

  Працює у коледжі з 1977 року, викладає дисципліни "Основи агрономії", "Основи тваринництва", "Основи екології", "Технологія вирощування переробки і зберігання сільськогосподаської продукції".

  Закінчила Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю "Агроном";

  педагогічний факультет Української ордена Червоного Трудового Прапора сільськогосподарської академії, 1990 р., кваліфікація інженера-педагога.

  Коло професійних інтересів:

  написання посібників, підручників, методичних матеріалів та робочих зошитів для студентів. Проведення екологічних виховних заходів.


  nov new

  Кучковський Сергій Миколайович

  Викладач першої категорії

  Працює у коледжі з 1987 року, викладає дисципліни "Сільськогосподарські машини", "Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції".

  Закінчив педагогічний факультет Київського національного аграрного університету, 2002 р., кваліфікація інженера-педагога.

  Коло професійних інтересів:

  методична розробка та проведення фахових конкурсів, підготовка студентів до участі у них.


  nov new

  Сташок Михайло Степанович

  Викладач вищої категорії

  Викладач-методист

  Відмінник освіти України, 1997 рік

  Працює у коледжі з 1978 року, викладає дисципліну "Трактори і автомобілі".

  Закінчив Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю "Механізація сільського господарства", інженер-механік.

  педагогічний факультет Української ордена Червоного Трудового Прапора сільськогосподарської академії, кваліфікація інженера-педагога.

  Коло професійних інтересів: створення та впровадження у навчальний процес методичних матеріалів для покращення бази наочності для занять.


  Dovbush

  Довбуш Євгеній Олександрович

  Викладач

  Працює у коледжі на посаді лаборанта з 2014 року, на посаді викладача з 2018 року

  Викладає дисципліну "Трактори і автомобілі", "Будова та експлуатація автомобіля".

  Закінчив у 2017 році Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю "Агроінженерія"

  Коло професійних інтересів: створення інноваційних методичних матеріалів для занять  nov new

  Безсмертний Віктор Олексійович

  Викладач вищої категорії

  Викладач-методист

  Відмінник освіти України, 1999 рік

  Працює у коледжі з 1979 року, викладає дисципліни "Правила дорожнього руху", "Основи керування автомобілем".

  Закінчив Новосибірський сільськогосподарський інститут у 1977 р. за спеціальністю "Механізація сільського господарства"інженер-механік;

  педагогічний факультет Української академії сільського господарства  1981 р., кваліфікація інженера-педагога.

  Коло професійних інтересів:

  написання навчальної і методичної літератури, впровадження у навчальний процес різних форм і методів навчання.


  nov new

  Подолян Василь Юхимович

  Викладач вищої категорії

  Працює у коледжі з 1988 року, викладає дисципліни "Машини і обладнання для тваринництва", "Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали".

  Закінчив Львівський сільськогосподарський інститут у 1986 р. за спеціальністю "Механізація сільського господарства";

  педагогічний факультет Української ордена Червоного Трудового Прапора сільськогосподарської академії, 1988 р., кваліфікація інженера-педагога.

  Коло професійних інтересів:

  Навчально-методичне наповнення кабінету "Механізація тваринництва".


  nov new

  Павловський Валерій Іванович

  Викладач вищої категорії

  Працює у коледжі з 1987 року, викладає дисципліни "Сільськогосподарські машини", "Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції".

  Закінчив Вінницький сільськогосподарський інститут у 1997 р. за спеціальністю "Механізація сільського господарства"інженер-механік;

  педагогічний факультет Київського національного аграрного університету, 2002 р., кваліфікація інженера-педагога.

  Коло професійних інтересів: методична розробка та проведення фахових конкурсів, підготовка студентів до участі у них.


  nov new

  Паламарчук Ігор Васильович

  Викладач вищої категорії

  Працює у коледжі  з 1995 року, викладає дисципліни "Правила дорожнього руху", "Основи керування автомобілем".

  Закінчив Вінницький державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю "Механізація сільського господарства";

  магістратура при Львівському державному аграрному університеті.

  Коло професійних інтересів:

  удосконалення професійних якостей, застосування інноваційних технологій у викладанні дисципліни "Правила дорожнього руху".


  nov new

  Вельганюк Олександр Сергійович

  Завідувач навчально-виробничою майстернею

  Викладач другої категорії

  Працює у коледжі з 2007 року, викладає дисципліни "Трактори і автомобілі", "Трактори", "Ремонт машин і обладнання".

  Закінчив Вінницький національний аграрний університет у 2011 р. за спеціальністю "Механізація сільського господарства"інженер-механік.

  Київський національний університет біоресурсів і природокористування України у 2014 р., кваліфікація інженера-педагога.

  Коло професійних інтересів:

  впровадження у навчальний процес інноваційних методів комп’ютерного забезпечення занять.


  Pop

  Попов Іван Іванович

  Викладач

  Працює у коледжі з 2018 року, викладає дисципліни «Механізація переробки сільськогосподарської продукції», «Машини і обладнання тваринництва», «Обладнання тваринницьких ферм»

  Закінчив у 2013 році Одеську національну академію харчових технологій,за спеціальністю "Обладнання переробних і харчових виробництв", присвоєно кваліфікацію магістра з обладнання переробних і харчових виробництв.

  Коло професійних інтересів:

  інтерактивні та інноваційні методи викладання дисциплін.


  Kale

  Калєвич Микола Олександрович

  лаборант

  Закінчив у 1976 році Українську ордену Трудового Червоного Прапора сільського господарства, інженер механік

  Закінчив у 1982 році Педагогічний факультет Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподаоська академія, механізація сільського господарства, викладач сільськогосподарських технікумів і шкіл по технічних предметах.

 • Природничо-математичних дисциплін
  Vykl3

  Дисципліни природничо-математичного циклу – це комплекс навчальних дисциплін: інформатика, математика, фізика, астрономія, хімія, географія, біологія, екологія. Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов'язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодівання обраної професії необхідний високий рівень підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням саме цієї мети і працюють викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін.

  Саме тому проблемою, над якою працює циклова комісія, було обрано «Професійно-орієнтований підхід до навчання». На сьогоднішній день циклова комісія розробляє і впроваджує нові особистісно-орієнтовані методи підготовки фахівців. Важливим завданням викладачів комісії є якісна підготовка фахівців і забезпечення їх ефективної адаптації до умов сучасного інформаційного суспільства. Стратегія підготовки студентів ґрунтується на принципах фундаментальності та цілісності надання знань, їх практичної спрямованості, індивідуалізації навчання, наукового та системного підходів.

  Актуальність предметів природничо-математичного циклу в навчальному процесі полягає у розширенні знань студентів із цих наук, розвитку інтересу до їх вивчення, виховуванню любові до природи. Зокрема, учасники навчально-виховного процесу можуть спостерігати таку роботу викладачів зі студентами:

  • стінгазети;
  • виставки експонатів;
  • предметні конференції;
  • відкриті уроки;
  • відкриті виховні заходи;
  • роботу гуртка «Ейнштейн коледжу»;
  • роботу гуртка «Знавці інформатики».
  • Методична робота циклової комісії носить системний, цілеспрямований характер, та сприяє вдосконаленню навчально-виховного процесу.

   Естетичну сторону роботи циклової комісії представляє викладач математики Саволюк Т. Ю., яка організовує виставку своїх картин та видала збірку віршів «Мій рідний коледж».

   Щороку у рамках роботи гуртка «Ейнштейн коледжу» студенти коледжу з цікавістю спостерігають вечірнє небо та поверхню Місяця у телескоп разом з викладачем астрономії Замковою Л.С.

   Викладачі коледжу вдосконалюють свій методичний рівень та діляться досвідом, займаються написанням цінних методичних розробок. Зокрема предметні електронні посібники викладачів Баланчук Т.О. та Саволюка П.П. є призерами різноманітних виставок. Методичними розробками, посібниками з вищої математики користуються багато студентів денного та заочного відділення.

   Обов’язковим елементом роботи викладачів є підготовка студентів та проведення предметних олімпіад І-го етапу. Варто відмітити, що переможці олімпіад з інформатики (керівник Баланчук Т.О) та фізики (керівник Замкова Л.С.) стають призерами ІІ етапу Обласних олімпіад.

   Циклова комісія природничо-математичних дисциплін налічує багато викладачів-методистів, які регулярно проводять відкриті заняття.

   Останніми результатами роботи гуртка «Ми і біосфера» (керівники Зубрицька Л.Б. та Кифоренко О.Б.) є науково-дослідницька робота «Азот в житті рослин» та «Хімічні речовини у продуктах харчування».

   Метою проведення предметних конференцій є розвиток у студентів професійних умінь і навичок пошуково-дослідницької діяльності та їх демонстрації у теоретико-практичному розрізі. Зокрема, викладачі циклової комісії проводять такі конференції як: «Природничо-математичні науки у моїй професії» та «Природничо-математичні науки у вирі сьогодення», на яких виступають самі та готують студентів і запрошують гостей з цікавими доповідями.

   Не оминають викладачі циклової комісії і психологічних аспектів роботи зі студентами, обмінюючись досвідом та співпрацюючи з психологом коледжу. Результатом роботи є педагогічні читання «Психологічні форми та методи роботи для викладачів зі студентами у сучасних реаліях», де психолог коледжу додає до методичної скарбнички знань присутніх інформацію про педагогічну компетентність викладача, адже вона є невід’ємною частиною у роботі з будь-якою категорією студентів.

   Робота тижнів циклової комісії завжди спланована так, щоб заходи охоплювали різні сфери діяльності викладачів і студентів, були цікавими, корисними, сприяли інтелектуальному та творчому розвитку студентів. Різноманітні заходи викликають зацікавленість, а також заохочують до вивчення предметів природничого – математичного циклу.

   Студенти-учасники цих заходів переконують всіх у простій істині, що «Зерно науки і знання проростає на благодатному ґрунті!»


   Наші викладачі

   nov new

   Баланчук Тетяна Олександрівна

   голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін

   Викладач вищої категорії

   Працює у коледжі з 2000 року

   Викладає дисципліни: «Інформатика», «Інформаційні системи і технології на підприємстві».

   Закінчила у 1994 р. Харківський національний економічний університет, спеціальність "Економічна інформатика та автоматизовані системи управління", кваліфікація «Інженер-програміст».

   У 2008 р. Київський національний університет біоресурсів  і природокористування, факультет «Педагогіка професійного навчання», кваліфікація «Педагог-економіст».

   Коло професійних інтересів:

   вивчення та впровадження інформаційних технологій в навчальний процес, створення електронних засобів навчання, індивідуальна робота з обдарованими студентами (підготовка студентів до участі в обласних олімпіадах і конкурсах з комп’ютерних дисциплін).


   nov new

   Зубрицька Людмила Борисівна

   Викладач вищої категорії

   Відмінник освіти України, 2007 рік

   Працює у коледжі з 1971 року, викладає дисципліни „Хімія”, „Основи екології”.

   Закінчила Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини за спеціальністю "Вчитель хімії і біології" у 1970 році.

   Коло професійних інтересів:

   нетрадиційні форми і методи проведення занять; формування екологічної культури як складова професійної підготовки студентів: конференції, екскурсії, вечори, диспути, екологічний лекторій.


   nov new

   Кифоренко Олег Борисович

   Викладач вищої категорії

   Нагороджений трудовою відзнакою "Знак Пошани", 2009 рік

   Працює у коледжі з 2007 року, викладає дисципліну "Біологія і екологія".

   Закінчив Полтавський державний педагогічний університет за спеціальністю "Біологія і хімія" у 1981 році.

   Коло професійних інтересів:

   біологічні аспекти здорового способу життя і їх виховний вплив на студента.


   Didik

   Дідик Дарина Михайлівна

   Викладач

   Працює у коледжі з 2018 року, викладає дисципліну „Хімія”.

   Закінчила Одеський національний університет імені І.І. Мечникова за спеціальністю "Хімік" у 2014 році.

   Коло професійних інтересів:

   Хімія як природа життя людини.


   Sereda

   Середа Валерія Олександрівна

   Викладач

   Працює у коледжі з 2019 року, викладає дисципліни „Математика”., "Фізика", "Астрономія".

   Закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка у 2017 році за спеціальністю «Математика. Вчитель математики, фізики, астрономії».

   Коло професійних інтересів:

   Використання математичних програмних засобів та онлайн-сервісів у процесі навчання математики.


   nov new

   Саволюк Павло Петрович

   Викладач вищої категорії

   Викладач-методист

   Відмінник освіти України, 1997 рік

   Працює у коледжі з 1981 року, викладає дисципліну „Фізика і астрономія”

   Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут у 1971 році за спеціальністю «Вчитель фізики і загальної електротехніки».

   Коло професійних інтересів:

   вивчення і впровадження інноваційних методів навчання; створення електронних посібників з різних дисциплін навчального плану; створення комплектів різнорівневих завдань професійного спрямування; написання методичних посібників.


   nov new

   Саволюк Тетяна Юріївна

   Викладач вищої категорії

   Викладач-методист

   Відмінник освіти України, 1998 рік

   Працює у коледжі з 1978 року, викладає дисципліни „Математика”, „Вища математика”.

   Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут у 1971 році за спеціальністю «Математика».

   Коло професійних інтересів:

   написання методичних посібників з вищої математики, створення тематичних опорних конспектів з математики; використання задач професійного спрямування; підбір форм і методів роботи зі студентами по ліквідації прогалин в їх базовій підготовці.


   Muskoooo

   Мисько Олена Олександрівна

   Викладач другої категорії

   Працює у коледжі з 2009 року, викладає дисципліну „Географія”.

   Закінчила Уманський державний педагогічний інститут ім. Павла Тичини за спеціальністю «Географія і біологія».


   nov new

   Наконечна Тетяна Петрівна

   Викладач першої категорії

   Працює у коледжі з 1985 року, викладає дисципліни „Математика”, „Вища математика”.

   Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського у 1981 році за спеціальністю «Математика».

   Коло професійних інтересів:

   написання методичних посібників з вищої математики для самостійної роботи студентів; використання задач професійного спрямування; виховні заходи: вечори, конференції, диспути, екскурсії.


   nov new

   Замкова Леся Сергіївна

   Викладач першої категорії

   Працює у коледжі з 2009 року, викладає дисципліну „Фізика і астрономія”.

   Закінчила у 2006 році Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, ІПТЕФН (фізико - математичний факультет) за спеціальністю "Математика та основи інформатики".

   У 2007 році - магістратуру - та здобула кваліфікацію "Викладач математики".

   В 2015 році закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, ІППК (м. Київ) за спеціальністю "Фізика та математика".

   Коло професійних інтересів:

   методика професійно-орієнтованого навчання; нанотехнології; впровадження інноваційних та інформаційних технологій в навчальний процес; пошуково-дослідницька робота із студентами з фізики (фізичний експеримент, участь у конференціях та олімпіадах, гурток "Ейнштейн коледжу"); метод проектів та астрономічні спостереження вечірнього неба; формування всебічно розвиненої особистості (екскурсії за фахом та в планетарій).


 • Природничо-наукових дисциплін
  Vykl4

  Основна робота циклової комісії полягає у формуванні та закріпленні спеціальних умінь і навичок, підвищенні рівня знань студентів з дисциплін природничого циклу. Навчально-методична робота циклової комісії спрямована на вдосконалення матеріальної та методичної бази викладання дисциплін та використання активних методів навчання, розвиток наукових інтересів студентства.
  У процесі виконання поставлених завдань циклова комісія чітко визначила основні напрямки своєї роботи:

  • підвищення якісного складу викладачів;
  • забезпечення структурно-логічного зв'язку кожної навчальної дисципліни;
  • методичне забезпечення посібниками, рекомендаціями, електронними матеріалами навчання.

  Впроваджуючи комплексний підхід до формування змісту та організації навчального процесу, викладачі працюють над підвищенням своєї педагогічної майстерності шляхом вивчення кращого педагогічного досвіду. Всі викладачі пройшли курси підвищення кваліфікації та стажування з дисциплін, які викладають.

  Циклова комісія постійно вивчає та впроваджує у навчальний процес сучасні освітні методики та технології. Викладачі дисциплін циклової комісії привчають студентів до творчих пошуків та дослідницько-наукової роботи.

  На засіданнях циклової комісії, зокрема, розглядаються такі питання:

  • застосування сучасних освітніх технологій при проведенні лекційних та практичних занять; особливості проблемного навчання;
  • застосування міжпредметних зв'язків на заняттях;
  • контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів;
  • тестування як основний елемент моніторингу якості навчально-виховного процесу;
  • організація науково-дослідницької роботи студентів;
  • підвищення професійної компетентності педагога в умовах безперервної освіти та інші.

  Ці питання вирішуються шляхом створення викладачами методичних розробок на основі власного досвіду викладання, робочих зошитів, посібників з дисциплін. Дані навчально-методичні матеріали мають для проведення занять велике практичне значення. Викладачами розроблені навчально-методичні комплекси з усіх предметів циклу, які постійно удосконалюються.

  Невід'ємним елементом роботи викладачів циклової комісії є позааудиторна робота. Традиційними стали тижні циклової комісії, у рамках яких проводяться олімпіади, тематичні вечори, засідання клубів КВК, науково-теоретичні конференції, конкурси, вікторини тощо.

  Навчально-матеріальна база циклової комісії дозволяє проводити навчання студентів на високому професійному рівні. Студенти забезпечені навчальною літературою. Заняття проводяться у добре обладнаних аудиторіях. Лабораторії та кабінети оснащені відповідним обладнанням, стендами, стелажами з навчальними матеріалами, наочними матеріалами.

  Одним з першочергових завдань перед цикловою комісією природничо наукових дисциплін постає наступне: створити оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей студентів, їх продуктивної діяльності і позитивного самовиявлення, зосередити увагу на виробленні практичних навичок і вмінь, забезпечити індивідуальну підтримку кожному студенту в процесі навчання.

  Основні напрямками роботи циклової комісії є:

  • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
  • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;
  • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості; індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
  • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

  Основна проблема, над якою працюють викладачі циклової комісії: переосмислення традиційних методів і прийомів навчання та використання інноваційних технологій у формуванні професійно-ділових якостей спеціаліста.


  Наші викладачі

  nov new

  Тишко Сергій Степанович

  голова циклової комісії природничо-наукових дисциплін

  Викладач вищої категорії

  Працює у коледжі з 1989 року, викладає дисципліни "Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів", "Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання".

  Закінчив Вінницький сільськогосподарський інститут у 1996 р., інженер-механік;

  педагогічний факультет Національного аграрного університету у 2003 р., інженер-педагог.

  Коло професійних інтересів:

  робота над проблемою "Мотивація навчально-пізнавальної активності студентів під час вивчення дисциплін: "Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів", "Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання".


  nov new

  Цуркан Олег Васильович

  Директор Ладижинського коледжу ВНАУ

  Кандидат технічних наук, доцент

  Викладач вищої категорії

  Працює у коледжі з 2017 року, викладає дисципліну "Технічна механіка".

  Закінчив Ладижинський радгосп-технікум на відділенні механізації сільського господарства у 1995 році та Вінницький державний аграрний університеті за спеціальністю "Механізація сільського господарства" у 2001 році.

  З 2001 року продовжив навчання в аспірантурі Вінницького державного аграрного університету за спеціальністю 05.20.01 - механізація сільського господарства.

  Достроково завершив роботу над кандидатською дисертацією на тему "Розробка та дослідження енергоощадного вібраційного змішувача для внесення преміксів в комбікорми".

  Коло професійних інтересів:

  адміністративна робота, написання докторської дисертації.


  nov new

  Дідик Іван Олександрович

  завідувач відділенням "Механізація сільського господарства"

  Викладач другої категорії

  Працює у коледжі з 2015 року, викладає дисципліну "Основи нарисної геометрії і графіки".

  Закінчив Ладижинський коледж ВНАУ у 2009 році за спеціальністю "Молодший спеціаліст технік - механік" та Одеський державний аграрний університет у 2012 році за спеціальністю "Інженер-механік".

  Коло професійних інтересів:

  застосування новітніх технологій в процесі вивчення дисципліни.


  nov new

  Присяжнюк Дмитро Володимирович

  Кандидат технічних наук

  Викладач другої категорії

  Працює у коледжі з 2014 року, викладає дисципліну "Технічна механіка".

  Закінчив магістратуру Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю "Механізація сільського господарства", продовжує навчання в аспірантурі.

  Коло професійних інтересів:

  розвиток технічного мислення у студентів, інновації в методиці викладання дисципліни.


  nov new

  Духно Микола Іванович

  Викладач першої категорії

  Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ ступеня, 2004 рік

  Працює у коледжі з 1987 року, викладає дисципліни "Технічна механіка", "Інженерна механіка".

  Закінчив Українську ордена Червоного трудового прапора сільськогосподарську академію за спеціальністю "Cільське господарство", кваліфікація "інженер-викладач технічних та сільськогосподарських дисциплін";

  Львівський державний аграрний університет, кваліфікація "магістр з механізації сільського господарства".

  Коло професійних інтересів:

  керівник гуртка технічної творчості з дисципліни "Технічна механіка".


  nov new

  Прокопенко Наталія Анатоліївна

  Завідувач навчально-методичним кабінетом

  Викладач вищої категорії

  Працює у коледжі з 1991 року, викладає дисципліни "Основи теплотехніки і гідравліки", "Основи енергозбереження", "Професійна орієнтація випускників".

  Закінчила Одеський політехнічний інститут у 1990 р. за спеціальністю "Інженер-теплоенергетик";

  Київський національний аграрний університет у 2001 р. за спеціальністю "Інженер-педагог".

  Коло професійних інтересів:

  пошукова робота в галузі енергетики для викладання дисциплін через призму новітніх технологій; створення тематичних презентацій.


  nov new

  Поберезький Валентин Петрович

  Викладач другої категорії

  Працює у коледжі з 1987 року, викладає дисципліну "Конструкційні та електротехнічні матеріали".

  Закінчив Вінницький сільськогосподарський інститут у 1996 р.;

  педагогічний факультет Національного аграрного університету у 2002 р. за спеціальністю "Інженер-педагог".

  Коло професійних інтересів:

  розробка і вдосконалення документації методичних рекомендацій студентам для самостійного опрацювання матеріалів.


  Pavlo

  Павловський Дмитро Валерійович

  Викладач другої категорії

  Працює у коледжі з 2012 року, викладає дисципліни "Основи нарисної геометрії і інженерної графіки", "Комп'ютерна і інженерна графіка", "Основи технічної творчості".

  Закінчив Одеський державний аграрний університет у 2012 р. за спеціальністю "Державний технічний нагляд", інженер-механік.

  Коло професійних інтересів:

  викладання дисциплін із застосуванням інтерактивних технологій.


 • Гуманітарних дисциплін
  Gumat

  Дисципліни гуманітарного циклу – це комплекс навчальних дисциплін: українська мова та література, зарубіжна література, іноземна мова, основи філософських знань, соціальна географія, основи правознавства, економічна теорія, соціологія, історія України, Всесвітня історія та інші. У своїй сукупності ці дисципліни покликані формувати в студентів гуманну ментальність; здатність розумно користуватися свободою; уміння жити в демократичному суспільстві; спілкуватися рідною та іноземною мовами в різноманітному за поглядами середовищі.

  Проблема, над якою працює циклова комісія – це проблема адаптації студентів нового набору до навчально-виховного процесу у Ладижинському коледжі ВНАУ та шляхи покращення їх якості навчання.

  Педагоги циклової комісії гуманітарних дисциплін

  • орієнтують студентів на високу активність як на заняттях так і в поза аудиторний час;
  • спонукають до колективної та самостійної діяльності;
  • забезпечують процес оволодіння студентами науково-теоретичними знаннями;
  • втілюють професійно-орієнтований підхід при навчанні майбутніх фахівців;
  • створюють умови для їх творчої та пошукової діяльності.

  Викладачі впроваджують у навчальний процес

  • активні форми роботи: ділові та рольові ігри, лекції-конференції, уроки-диспути, творчі зустрічі;
  • інтерактивні методи: метод взаємного контролю, робота в малих групах, метод проектів;
  • мультимедійні засоби навчання: відеофільми, презентації, електронні підручники, тести тощо.

  Педагогічні працівники активно працюють над:

  • удосконаленням навчально-методичних комплексів (пишуть методичні рекомендації до вивчення дисциплін, створюють мультимедійні презентації, електронні посібники тощо);
  • удосконаленням своїх професійних якостей (відвідують заняття колег, беруть участь в методичних об’єднаннях, готують студентів до участі в конкурсах та олімпіадах, пишуть статті, виступають на конференціях);
  • зростанням педагогічної майстерності (проводять відкриті заняття та виховні години, приймають участь у таких конкурсах як „Викладач року” та „Куратор року”, активно провадять дослідницьку діяльність).

  Робота циклової комісії багатогранна, але мета одна – забезпечити суспільство висококваліфікованими, культурними та патріотичними фахівцями.


  Наші викладачі

  nov new

  Асауленко Любов Миколаївна

  голова циклової комісії

  Викладач вищої категорії

  Викладач-методист

  Працює у коледжі з 2002 року, викладає дисципліни "Українська мова", "Українська мова за професійним спрямуванням", "Українська література".

  Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім М.Островського у 1990 році, спеціальність "Російська мови і література". Кваліфікація - вчитель російської мови і літератури.

  В 2005 році закінчила Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників за спеціальністю "Українська мова та література". Кваліфікація - учитель української мови та літератури.

  У 2005 році закінчила Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників за спеціальністю "Вчитель української мови та літератури".

  Коло професійних інтересів:

  літературно-пошукова робота (творчість поетів-земляків), організація екскурсій до Вінницького драматичного театру, впровадження новітніх технологій (робота малими групами, ділові та рольові ігри).


  nov new

  Кравченко Ольга Василівна

  Викладач вищої категорії

  Викладач - методист

  Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ ступеня, 2004 рік

  Працює у коледжі з 1972 року, викладає дисципліни "Іноземна мова", "Іноземна мова за професійним спрямуванням".

  Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов у 1970 році за спеціальністю "Англійська та французька мови". Кваліфікація - вчитель англійської та французької мов.

  Коло професійних інтересів:

  впровадження інтерактивних технологій в процесі навчання (метод проектів, рольові ігри).


  nov new

  Кушнір Наталія Андріївна

  Викладач вищої категорії

  Викладач - методист

  Працює у коледжі з 1986 року, викладає дисципліни "Українська мова", "Українська література", "Українська мова за професійним спрямуванням".

  У 1981 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського, спеціальність "Вчитель російської мови та літератури".

  У 1992 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського, спеціальність "Вчитель української мови та літератури".

  Коло професійних інтересів:

  інноваційна методика з елементами драматургії, проводить пошукову роботу щодо творчості письменників - земляків, організовує творчі зустрічі на міському рівні.


  nov new

  Брянська Лілія Євсеївна

  Викладач вищої категорії

  Cтарший викладач

  Працює у коледжі з 1973 року викладає дисципліни "Економічна теорія", "Політекономія", "Основи філософських знань".

  Закінчила Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю "Викладач суспільних дисциплін".

  Коло професійних інтересів:

  пошукова робота за темами "Проблеми людини у світі національної ідеї", "Соціальна справедливість в умовах ринкової економіки".


  Mazur

  Мазур Алла Василівна

  Викладач вищої категорії

  Працює у коледжі з 2004 року, викладає дисципліни "Іноземна мова", "Іноземна мова за професійним спрямуванням".

  Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 1999 році за спеціальністю "Українська мова і література та англійська мова".

  Коло професійних інтересів:

  методика інтерактивного навчання на заняттях англійської мови та під час проведення гурткової роботи.


  nov new

  Ткачук Євдокія Йосипівна

  Викладач вищої категорії

  Працює у коледжі з 1992 року, викладає дисципліни "Історія України", "Всесвітня історія", "Культурологія", "Людина і світ","Основи правознавства".

  Закінчила Одеський державний університет імені Мечнікова за спеціальністю "Історик. Викладач історії та суспільствознавства"

  Коло професійних інтересів:

  формування студента як творчої та патріотичної особистості, пошукова робота "Історія рідного краю".


  nov new

  Піддубна Наталія Василівна

  Викладач першої категорії

  Працює у коледжі з 2002 року

  Викладає дисципліни "Історія України", "Всесвітня історія", "Культурологія", "Основи філософських знань".

  Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Історія".

  Коло професійних інтересів:

  національно-патріотичне виховання молоді, пошукова робота "Діяльність українських шістдесятників".


  nov new

  Ковальчук Наталія Дмитрівна

  Викладач першої категорії

  Працює у коледжі з 2005 року, викладає дисципліни "Іноземна мова", "Іноземна мова за професійним спрямуванням".

  Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)".

  Коло професійних інтересів:

  впровадження новітніх технологій при вивченні іноземної мови, формування творчої, високоморальної, грамотної особистості.


  Zarechnova

  Зарєчнова Ольга Вікторівна

  Викладач

  Працює у коледжі з 2019 року, викладає дисципліни "Іноземна мова", "Іноземна мова за професійним спрямуванням".

  Закінчила Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність "Мова та література (англійська)", кваліфікація - філолог, вчитель англійської мови і зарубіжної літератури.

  Коло професійних інтересів:

  впровадження новітніх технологій при вивченні іноземної мови.


  nov new

  Сторожук Ірина Василівна

  Викладач першої категорії

  Працює у коледжі з 2002 року, викладає дисципліни "Іноземна мова", "Іноземна мова за професійним спрямуванням".

  Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю "Англійська мова та література та німецька мова".

  Коло професійних інтересів:

  застосування новітніх технологій в процесі вивчення іноземної мови.


  D galya

  Довбуш Галина Петрівна

  Викладач

  Працює у коледжі з 2015 року

  Викладає дисципліни "Громадянська освіта" та "Історія України".

  Здобувач освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені П.Тичини за спеціальністю "Магістр з історії та археології".

  Коло професійних інтересів:

  формування історичних та громадянських компетентностей у студентів в умовах інформаційного суспільства.


  Leleka

  Лелека Анастасія Ігорівна

  Викладач

  Працює у коледжі з 2019 року

  Викладає дисципліни "Зарубіжна література", "Українська література", "Українська мова за професійним спрямуванням".

  У 2017 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю "Філологія і журналістика".

  Коло професійних інтересів:

  застосування інтерактивних методів навчання: творчі зустрічі, літературно - музичні композиції, рольові ігри.


  nov new

  Ковтун Віталій Володимирович

  Викладач

  Працює у коледжі з 2017 року

  Викладає дисципліни "Всесвітня історія" та "Історія України", "Основи правознавства" і "Нормативна база".

  У 2017 році закінчив Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю "Магістр з історії. Історик. Консультант з питань історії".

  Коло професійних інтересів:

  пошукова робота "Вплив Першої світової війни на історію людства".


  Andre

  Нганонго Андре

  Викладач французької мови

  Працює у коледжі з 2018 року,

  Навчався в Lycée Etienne Gautier.

  Коло професійних інтересів:

  "Мої три рідні країни Україна, Франція, Конго".

  .


 • Фізичного виховання і захисту Вітчизни
  nov new

  Фізичне виховання в коледжі є одним із найважливіших компонентів виховання студентів, формування фізичного та психологічного здоров’я, підготовки до подальшої професійної діяльності.

  Викладачі циклової комісії забезпечують викладання дисциплін «Фізичне виховання» та «Захист Вітчизни», затвердженого державним документом для вищих навчальних закладів аграрного профілю.

  У складі циклової комісії працюють 6 викладачів, серед них 4 викладачі вищої категорії, 1 – першої та 1 – спеціаліст.

  Одним з головних пріоритетів роботи циклової комісії є поєднання навчального процесу із методичною діяльністю. Методичною проблемою циклової комісії фізичного виховання та Захисту Вітчизни є: «Пошук та використання інноваційних та інтерактивних методів навчання».

  Робота викладачів циклової комісії фізичного виховання та ахисту Вітчизни представлена у таких напрямах:

  • навчально-методична;
  • спортивно-масова;
  • фізкультурно-оздоровча;
  • патріотична.

  Основними завданнями циклової комісії є:

  • виховання та вдосконалення фізичних і вольових якостей : швидкості, сили, витривалості, гнучкості та спритності;
  • виховання та вдосконалення фізичних і вольових якостей: швидкості, сили, витривалості, гнучкості та спритності;
  • прищеплення навиків здорового способу життя і відмови від шкідливих звичок;
  • сприяння розвитку нових популярних форм оздоровлення студентів з використанням засобів фізичної культури та спорту;
  • формування мотиваційних засад та переконання у необхідності регулярного використання різноманітних форм фізичного виховання та масового спорту як важливої складової здорового способу життя;
  • підготовка до служби у лавах Збройних сил України.

  Висока якість викладання досягається за рахунок впровадження в навчальний процес останніх досягнень в галузі розвитку фізичної культури і спорту, широкого застосування принципів здорового способу життя. Навчальний процес організований з врахуванням фізичної та функціональної підготовки студентів.

  З метою підвищення професійного рівня члени комісії постійно приймають участь в науково-теоретичних та методичних семінарах коледжу, виступають на засіданнях обласних методичних об'єднань.

  Викладачі постійно працюють над створенням та поповненням матеріально-технічної бази. В розпорядженні студентів три спортивних зали, стадіон з футбольним полем з шістьма біговими доріжками та секторами для стрибків, метання і штовхання ядра, два відкритих волейбольних майданчики, два баскетбольних майданчики, гандбольне поле, тенісних корт, гімнастичне містечко, закритий тир для стрільби 50 м, військове містечко.

  Завдяки потужній матеріально-технічній базі, викладачі мають можливість виховати фізично розвинену і здорову молодь. У коледжі, окрім спортивної зали функціонує і тренажерна зала, в якій студенти мають можливість займатися.

  Поряд з активною навчальною діяльністю членів циклової комісії функціонують спортивні секції:

  • легка атлетика;
  • баскетбол;
  • настільний теніс;
  • гирьовий спорт;
  • атлетична гімнастика;
  • вільна боротьба;
  • волейбол (дівчата);
  • баскетбол (дівчата);
  • стрільба кульова.

  Протягом навчального року проводяться спортивні змагання з футболу, міні-футболу, волейболу, настільного тенісу, шахів та шашок, гирьового спорту, легкоатлетичного кросу, баскетболу, гандболу та низки заходів на спортивну тематику.

  Щороку студенти коледжу беруть участь у спартакіадах міста та області з різних видів спорту серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Під керівництвом викладачів циклової комісії студенти нашого навчального закладу неодноразово ставали переможцями та призерами.

  Циклова комісія постійно організовує та проводить тижні фізичного виховання, відкриті спортивні заходи коледжу, які дають свої позитивні результати, адже до цих змагань залучається все більше молоді, а це означає, що більшість юнаків і дівчат ведуть здоровий спосіб життя.


  Наші викладачі

  nov new

  Сенченко Юрій Анатолійович

  Голова Первинної профспілкової організації працівників коледжу

  голова циклової комісії фізичного виховання та захисту Вітчизни

  Викладач вищої категорії

  Працює у коледжі з 1990 року, викладає дисципліни "Фізичне виховання", "Захист Вітчизни".

  Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського за спеціальністю "Початкове військове навчання і фізичне виховання".

  Коло професійних інтересів:

  керівник спортивних секцій: футбол (юнаки), футбол (дівчата), кульова стрільба.


  nov new

  Ковальчук Микола Омельянович

  керівник фізичного виховання

  Викладач вищої категорії

  Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ ступеня, 2007 рік

  Працює у коледжі з 1974 року, викладає дисципліну "Фізичне виховання".

  Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського за спеціальністю "Фізичне виховання".

  Коло професійних інтересів:

  керівник спортивних секцій: волейбол (юнаки), баскетбол (дівчата), легка атлетика.


  nov new

  Рябокінь Павло Іванович

  Викладач вищої категорії

  Працює у коледжі з 1991 року, викладає дисципліну "Фізичне виховання".

  Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського за спеціальністю "Фізичне виховання".

  Коло професійних інтересів:

  поглиблене вивчення теорії, методики проведення занять зі спортивної боротьби, а також з історією їх виникнення.


  nov new

  Зашейко Вадим Володимирович

  Викладач вищої категорії

  Працює у коледжі з 1996 року.

  Викладає дисципліну "Фізичне виховання".

  Закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю "Фізичне виховання".

  Коло професійних інтересів:

  керівник спортивних секцій: баскетбол (юнаки), настільний теніс.


  nov new

  Прокопенко Олександр Іванович

  Викладач першої категорії

  Працює у коледжі з 1992 року, викладає дисципліну "Фізичне виховання".

  Закінчив Одеський політехнічний інститут за спеціальністю "Машини та технологія ливарного виробництва"інженер-механік;

  Національний аграрний університет за спеціальністю "Професійне навчання"інженер-педагог.

  Коло професійних інтересів:

  керівник спортивних секцій: гирьовий спорт, атлетична гімнастика.


 • Практичного навчання
  nov new

  Матвійчук Микола Володимирович

  голова циклової комісії практичного навчання

  Викладач вищої категорії

  Старший викладач

  Працює у коледжі з 1987 року, викладає дисципліну "Експлуатація машин і обладнання".

  Закінчив Українську сільськогосподарську академію у 1985 р. за спеціальністю "Механізація сільського господарства"інженер-механік;

  педагогічний факультет у 1988 р., кваліфікація інженера-педагога.

  Коло професійних інтересів:

  написання навчальної та методичної літератури; впровадження у навчальний процес різних форм і методів навчання з використанням інноваційних методів та ПК.


  nov new

  Вельганюк Олександр Сергійович

  Завідувач навчально-виробничою майстернею

  Викладач другої категорії

  Працює у коледжі з 2007 року, викладає дисципліни "Трактори і автомобілі", "Трактори", "Ремонт машин і обладнання".

  Закінчив Вінницький національний аграрний університет у 2011 р. за спеціальністю "Механізація сільського господарства"інженер-механік.

  Київський національний університет біоресурсів і природокористування України у 2014 р., кваліфікація інженера-педагога.

  Коло професійних інтересів:

  впровадження у навчальний процес інноваційних методів комп’ютерного забезпечення занять.


  Voloschyn

  Волошин Віталій Васильович

  Майстер виробничого навчання


  nov new

  Трембашевська Наталія Володимирівна

  Майстер індивідуального навчання монтажу електрообладнання


  Beres

  Березюк Анатолій Петрович

  Майстер індивідуального навчання керування автомобілем


  nov new

  Работинський Дмитро Миколайович

  Майстер індивідуального навчання керування автомобілем


  Karaban

  Карабан Микола Васильович

  Майстер індивідуального навчання керування автомобілем


  Блоха Олександр Іванович

  Майстер виробничого навчання керування автомобілем


  Solovey s

  Соловей Сергій Андрійович

  Майстер індивідуального навчання керування трактором


  Вельгус Микола Петрович

  Майстер індивідуального навчання монтажа електрообладнання


 • Методичного об'єднання кураторів груп

  Куратор групи

  Куратори – педагоги, які постійно спілкуються з студентами, закріпленими за ними, різнобічно впливають на них і водночас працюють за предметною системою. Тобто, крім викладання певного предмету він дбає про об’єднання зусиль викладачів, які працюють в певній групі, координацію їхніх вимог для поліпшення результатів виховної та навчальної роботи з студентами групи.

  У своїй діяльності куратор тісно пов’язаний з іншими працівниками навчального закладу: адміністрацією, викладачами, бібліотекарями, медичними працівниками та ін. Тому кураторами призначаються найдосвідченіші викладачі-вихователі. Діяльність куратора урізноманітнює, пожвавлює виховну роботу в групі, особливо в колективі старшокурсників, спрямовує їх на диференціацію та індивідуалізацію виховання, на ширший і глибший вияв здібностей та уподобань студентів.

  ФУНКЦІЇ КУРАТОРА ГРУПИ

  • Забезпечувати оптимальні умови для всебічного гармонійного розвитку студентів, їх самореалізації.
  • У співдружності з батьками, викладачами, студентськими та молодіжними громадськими організаціями здійснювати всебічне виховання студентів у процесі навчально-виховної роботи в навчальному закладі та за його межами.
  • Систематично аналізувати індивідуальні анатомо-фізіологічні і соціально-психологічні особливості розвитку студентів групи; давати рекомендації іншим викладачам, батькам щодо необхідності враховувати індивідуальні та вікові особливості розвитку кожного вихованця.
  • Здійснювати організацію і виховання первинного студентського колективу, всебічно вивчати динаміку його розвитку, координувати діяльність викладачів, які працюють в групі.
  • Організовувати виховні та організаційні заходи для створення оптимальних умов, які сприяли б зміцненню та збереженню здоров’я студентів.
  • Здійснювати організаційно-виховну роботу з студентами, батьками та викладачами для формування у студентів старанності, дисциплінованості у процесі навчальної діяльності з урахуванням їх індивідуальних можливостей.
  • Організовувати позанавчальну виховну роботу з студентами, сприяти залученню їх до роботи позанавчальних молодіжних виховних заходів, молодіжних громадських організацій.
  • Здійснювати цілеспрямовану організаційно-педагогічну роботу з батьками, забезпечувати системність у формуванні їх психолого-педагогічної культури.
  • Домагатись єдності вимог до студентів з боку навчального закладу і сім’ї, підтримувати зв’язок з керівниками гуртків, клубів за інтересами, студій, спортивних секцій, молодіжними громадськими організаціями.
  • Вести відповідну документацію, подавати керівництву навчального закладу відомості про успішність, розвиток і вихованість студентів.
  Mazur

  Мазур Алла Василівна

  Голова циклової комісії методичного об'єднання кураторів груп

  Куратор групи М-31


  nov new

  Григоренко Олена Василівна

  Куратор групи Б-11


  nov new

  Лобуренко Олена Василівна

  Куратор групи І-11


  Kux

  Кучерук Анатолій Петрович

  Куратор групи Е-11


  St

  Стаднійчук Ірина Петрівна

  Куратор групи Е-12


  Dovbush

  Довбуш Євгеній Олександрович

  Куратор групи М-11


  Ser

  Сєріков Андрій Вікторович

  Куратор групи М-12


  Pop

  Попов Іван Іванович

  Куратор групи М-13


  Sereda

  Середа Валерія Олександрівна

  Куратор групи Б-21


  Bal

  Баланчук Тетяна Олександрівна

  Куратор групи І-21


  Asa

  Асауленко Любов Миколаївна

  Куратор групи Е-21


  Vel

  Величко Тамара Григорівна

  Куратор групи Е-22


  Pavlo

  Павловський Дмитро Валерійович

  Куратор групи М-21


  Slu

  Слюсаренко Сергій Петрович

  Куратор групи М-22


  Ko

  Ковтун Віталій Володимирович

  Куратор групи М-23


  Pro

  Прокопенко Олександр Іванович

  Куратор групи Б-31


  Ne

  Нечипоренко Анастасія Юріївна

  Куратор групи І-31


  Pi

  Піддубна Наталія Василівна

  Куратор групи Е-31


  Nag

  Нагачевська Світлана Михайлівна

  Куратор групи Е-32


  Pod

  Подолян Василь Юхимович

  Куратор групи М-32


  Stas

  Сташок Михайло Степанович

  Куратор групи М-33


  Pal

  Паламарчук Ігор Васильович

  Куратор групи Е-41


  Du

  Духно Микола Іванович

  Куратор групи М-41


  Tysh

  Тишко Сергій Степанович

  Куратор групи М-42