Приймальна комісія: +38 (097) 668-3-668
24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Петра Кравчика, 5

Циклові комісії

 • Інженерно-технічних та агрономічних дисциплін
  123

  Основна робота циклової комісії полягає у формуванні та закріпленні спеціальних умінь і навичок, підвищенні рівня знань здобувачів освіти з профілюючих дисциплін. Навчально-методична робота циклової комісії спрямована на вдосконалення матеріальної та методичної бази викладання дисциплін та використання активних методів навчання, розвиток наукових інтересів.

  У процесі виконання поставлених завдань циклова комісія чітко визначила основні напрямки своєї роботи:

  • підвищення якісного складу викладачів;
  • забезпечення структурно-логічного зв'язку кожної навчальної дисципліни;
  • методичне забезпечення посібниками, рекомендаціями, електронними матеріалами навчання.

  Впроваджуючи комплексний підхід до формування змісту та організації навчального процесу, викладачі працюють над підвищенням своєї педагогічної майстерності шляхом вивчення кращого педагогічного досвіду. Всі викладачі пройшли курси підвищення кваліфікації та стажування з дисциплін, які викладають.

  Циклова комісія постійно вивчає та впроваджує у навчальний процес сучасні освітні методики та технології. Викладачі дисциплін циклової комісії привчають здобувачів освіти до творчих пошуків та дослідницько-наукової роботи.

  На засіданнях циклової комісії, зокрема, розглядаються такі питання:

  • застосування сучасних освітніх технологій при проведенні лекційних та практичних занять; особливості проблемного навчання;
  • застосування міжпредметних зв'язків на заняттях;
  • контроль за навчально-пізнавальною діяльністю здобувачів освіти;
  • тестування як основний елемент моніторингу якості навчально-виховного процесу;
  • організація науково-дослідницької роботи здобувачів освіти;
  • підвищення професійної компетентності педагога в умовах безперервної освіти;
  • організація та впровадження дистанційної форми навчання.

  Ці питання вирішуються шляхом створення викладачами методичних розробок на основі власного досвіду викладання, робочих зошитів, посібників з дисциплін. Дані навчально-методичні матеріали мають для проведення занять велике практичне значення. Викладачами розроблені навчально-методичні комплекси з усіх предметів циклу, які постійно удосконалюються.

  Невід’ємним елементом роботи викладачів циклової комісії є позааудиторна робота. Традиційними стали тижні циклової комісії, у рамках яких проводяться олімпіади, тематичні вечори, науково-теоретичні конференції, конкурси, вікторини тощо.

  Навчально-матеріальна база циклової комісії дозволяє проводити навчання здобувачів освіти на високому професійному рівні. Здобувачів освіти забезпечені навчальною літературою. Заняття проводяться у добре обладнаних аудиторіях. Лабораторії та кабінети оснащені відповідним обладнанням, стендами, стелажами з навчальними матеріалами, наочними матеріалами, проекторами.

  Одним з першочергових завдань перед цикловою комісією інженерно-технічних та агрономічних дисциплін постає наступне: створити оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей здобувачів освіти, їх продуктивної діяльності і позитивного самовиявлення, зосередити увагу на виробленні практичних навичок і вмінь, забезпечити індивідуальну підтримку кожному здобувачу освіти в процесі навчання.

  Основними напрямками роботи циклової комісії є:

  • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
  • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти через використання різноманітних форм і методів навчання;
  • робота з обдарованими здобувачами освіти, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
  • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей;
  • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

  Основна проблема, над якою працюють викладачі циклової комісії: переосмислення традиційних методів і прийомів навчання та використання інноваційних технологій у формуванні професійно-ділових якостей спеціаліста.


  Наші викладачі

  Seri

  Сєріков Андрій Вікторович

  Голова циклової комісії Інженерно-технічних та агрономічних дисциплін

  Спеціаліст першої категорії

  Працює у коледжі з 2012 р. на посаді лаборанта, з 2017 року на посаді викладача.

  З 2017 р. працює на посаді викладача дисциплін "Сільськогосподарські машини", "Безпека життєдіяльності" та "Охорона праці в галузі".

  Закінчив Вінницький національний аграрний університет у 2013 році за напрямом підготовки "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва".

  Коло професійних інтересів:

  впровадження новітніх технологій у навчальний процес, підвищення інтересу студентів до навчання.


  nov new

  Цуркан Олег Васильович

  Директор

  Доктор технічних наук, професор

  Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

  Працює у коледжі з 2017 року, викладає дисципліну "Технічна механіка".

  Закінчив Ладижинський радгосп-технікум на відділенні механізації сільського господарства у 1995 році та Вінницький державний аграрний університеті за спеціальністю "Механізація сільського господарства" у 2001 році.

  З 2001 року продовжив навчання в аспірантурі Вінницького державного аграрного університету за спеціальністю 05.20.01 - механізація сільського господарства.

  Достроково завершив роботу над кандидатською дисертацією на тему "Розробка та дослідження енергоощадного вібраційного змішувача для внесення преміксів в комбікорми".

  У 2020 р. успішно захистив дисертаційну роботу на тему: «Вібромеханічна інтенсифікація сушіння насіння баштанних культур у процесі післязбиральної обробки» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

  Коло професійних інтересів:

  адміністративна робота, впровадження інтерактивних та дистанційних методів навчання.


  Prys

  Присяжнюк Дмитро Володимирович

  заступник директора з навчальної роботи

  Кандидат технічних наук

  Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

  Працює у коледжі з 2014 року, викладає дисципліни "Технічна механіка", «Основи технічної творчості», «Комп’ютерна та інженерна графіка».

  Закінчив Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю «Механізація сільського господарства».

  Коло професійних інтересів:

  розвиток технічного мислення у здобувачів освіти, інновації в методиці викладання дисципліни.


  Spir

  Спірін Анатолій Володимирович

  Кандидат технічних наук, доцент

  Спеціаліст вищої категорії

  Працює у коледжі з 2021 року, викладає дисципліни "Система машина-поле", "Підйомно-транспортні машини", "Теплотехніка та гідравліка", "Гідро- та пневмопривід новітніх сільськогосподарських машин", "Основи охорони праці", "Охорона праці в галузі", "Безпека життєдіяльності"..

  Закінчив Київський політехнічний інститут у 1977 році за спеціальністю "Інженерна теплофізика".

  Протягом 1983-1986 років навчався в аспірантурі Науково-дослідному інституті механізації та електрифікації сільського господарства за спеціальністю Механізація сільськогосподарського виробництва.

  У 1993 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему "Обгрунтування технології та режимних параметрів сушіння насіннєвого вороху люцерни".

  Коло професійних інтересів:

  Збирання насінників трав, заготівля кормів.


  Polev

  Полєвода Юрій Алікович

  Кандидат технічних наук, доцент

  Спеціаліст вищої категорії

  Працює у коледжі з 2022 року, викладає дисципліни "Технічний сервіс в АПК", "Теорія механізмів і машин".

  Закінчив Вінницький національний аграрний університет у 2005 році.

  У 2013 р. успішно захистив дисертаційну роботу на тему: «Інтенсифікація первинного очищення гліцерину вібровідцентровими засобами» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

  Коло професійних інтересів:

  : Розробка та впровадження у виробництво технологій обробки сільськогосподарської та харчової сировини, виробів сільськогосподарського машинобудування, що базуються на вібраційній, хвильовій, відцентровій та комбінованій технологічній дії.


  Gorb at

  Горбатюк Руслан Миколайовичч

  Кандидат технічних наук

  Спеціаліст вищої категорії

  Працює у коледжі з 2021 року, викладає дисципліни "Технічний сервіс в АПК", "Ремонт машин та обладнання".

  Закінчив Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю "Механізація сільського господарства" у 1998 році.

  Навчався у магістратурі та аспірантурі Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

  У 2021 р. успішно захистив дисертаційну роботу на тему: «Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів вібромашини для поверхневого відновлення робочих органів ґрунтообробних агрегатів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

  Коло професійних інтересів:

  впровадження дистанційних та інтерактивних методів навчання, використання інноваційних технологій у викладанні дисциплін "Технічний сервіс в АПК", "Ремонт машин та обладнання".


  nov new

  Дідик Іван Олександрович

  завідувач відділення "Інженерно-агрономічне"

  Спеціаліст вищої категорії

  Працює у коледжі з 2015 року, викладає дисципліну "Основи нарисної геометрії і графіки".

  Закінчив Ладижинський коледж ВНАУ у 2009 році за спеціальністю "Молодший спеціаліст технік - механік" та Одеський державний аграрний університет у 2012 році за спеціальністю "Інженер-механік".

  Коло професійних інтересів:

  застосування новітніх технологій в процесі вивчення дисципліни.


  Kulyk

  Кулик Наталія Миколаївна

  Завідувач навчально-методичного кабінету

  Спеціаліст першої категорії

  Працює у коледжі з 2021 року, викладає дисципліни «Основи кормовиробництва», «Основи геодезії та землевпорядкування».

  Закінчила Львівський національний аграрний університет за спеціальністю "Землевпорядкування і кадастр", кваліфікація "магістр із землевпорядкування".

  У 2021 році вступила до магістратури Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю "Агрономія".

  Коло професійних інтересів:

  впровадження у навчальний процес інтерактивних методів навчання, застосування новітніх технологій в процесі вивчення агрономічних дисципліни.


  Dens

  Денисенко Віра Олександрівна

  Завідувач бібліотекою

  Спеціаліст

  Працює у коледжі з 2020 року, викладає дисципліни "Технологія виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції", "Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції.

  Закінчила Одеську національну академію харчових технологій у 2008 році за спеціальністю "Технологія зберігання і переробки зерна".

  Коло професійних інтересів:

  Впровадження у навчальний процес різних форм і методів навчання з використанням наукових досліджень в області виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, підвищуючи зацікавленість студентів до навчання.


  Bezs

  Безсмертний Віктор Олексійович

  Спеціаліст вищої категорії

  Викладач-методист

  Відмінник освіти України, 1999 рік

  Працює у коледжі з 1979 року, викладає дисципліни "Правила дорожнього руху", "Основи керування автомобілем".

  Закінчив Новосибірський сільськогосподарський інститут у 1977 р. за спеціальністю "Механізація сільського господарства"інженер-механік;

  педагогічний факультет Української академії сільського господарства  1981 р., кваліфікація інженера-педагога.

  Коло професійних інтересів:

  написання навчальної і методичної літератури, впровадження у навчальний процес різних форм і методів навчання.


  Sly

  Слюсаренко Сергій Петрович

  Спеціаліст вищої категорії

  Викладач-методист

  Працює у коледжі з 1989 року, викладає дисципліни "Технічний сервіс з АПК", "Ремонт машин та обладнання".

  Закінчив Вінницький державний сільськогосподарський інститут у 1996 році за спеціальністю "Механізація сільського господарства", інженер-механік;

  Львівський державний аграрний університет у 2000 році, кваліфікація магістра з механізації сільського господарства.

  Коло професійних інтересів:

  написання програм для використання при організації виробничих процесів ПТО (СТО) і ремонтних майстерень сільськогосподарських підприємств, створення навчальної та методичної літератури; впровадження у навчальний процес різних форм і методів навчання, особливо з використанням інноваційних методів, комп'ютерних технологій, покращення матеріально-технічної бази кабінету і лабораторії, гурткова робота.


  nov new

  Тихонова Тетяна Іванівна

  Спеціаліст вищої категорії

  Працює у коледжі з 1977 року, викладає дисципліни "Основи агрономії", «Основи тваринництва», «Біологія і екологія», «Технологія галузі».

  Закінчила Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю "Агроном";

  педагогічний факультет Української ордена Червоного Трудового Прапора сільськогосподарської академії, 1990 р., кваліфікація інженера-педагога.

  Коло професійних інтересів:

  написання посібників, підручників, методичних матеріалів та робочих зошитів для студентів. Проведення екологічних виховних заходів.


  nov new

  Павловський Валерій Іванович

  Спеціаліст вищої категорії

  Працює у коледжі з 1987 року, викладає дисципліни "Сільськогосподарські машини", "Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції".

  Закінчив Вінницький сільськогосподарський інститут у 1997 р. за спеціальністю "Механізація сільського господарства"інженер-механік;

  педагогічний факультет Київського національного аграрного університету, 2002 р., кваліфікація інженера-педагога.

  Коло професійних інтересів: методична розробка та проведення фахових конкурсів, підготовка студентів до участі у них.


  nov new

  Подолян Василь Юхимович

  Спеціаліст вищої категорії

  Старший викладач

  Працює у коледжі з 1988 року, викладає дисципліни "Машини і обладнання для тваринництва", "Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали".

  Закінчив Львівський сільськогосподарський інститут у 1986 р. за спеціальністю "Механізація сільського господарства";

  педагогічний факультет Української ордена Червоного Трудового Прапора сільськогосподарської академії, 1988 р., кваліфікація інженера-педагога.

  Коло професійних інтересів:

  Навчально-методичне наповнення кабінету "Механізація тваринництва".


  Gorobets v

  Горобець Володимир Григорович

  Спеціаліст вищої категорії

  Викладач-методист

  Працює у коледжі з 2021 року, викладає дисципліни "Основи геодезії і землевпорядкування", "Сільськогосподарська меліорація".

  Закінчив Львівський національний аграрний університет у 1998 р. за спеціальністю "Землевпорядкування", кваліфікація "інженер-землевпорядник".

  З 2021 року навчається на магістратурі у Вінницькому національному аграрному університеті за спеціальностю «Агрономія».

  Коло професійних інтересів:

  Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес, створення робочих зошитів для практичних занять.


  Palam

  Паламарчук Ігор Васильович

  Спеціаліст вищої категорії

  Працює у коледжі  з 1995 року, викладає дисципліни "Правила дорожнього руху", "Основи керування автомобілем".

  Закінчив Вінницький державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю "Механізація сільського господарства";

  магістратура при Львівському державному аграрному університеті.

  Коло професійних інтересів:

  удосконалення професійних якостей, застосування інноваційних технологій у викладанні дисципліни "Правила дорожнього руху".


  Gorobets

  Горобець Наталія Богданівна

  Спеціаліст вищої категорії

  Працює у коледжі  з 2021 року, викладає дисципліни «Технологія вирощування продукції рослинництва», «Основи геодезії», «Ґрунтознавство», «Основи охорони праці»..

  Закінчив Львівський національний аграрний університет за спеціальністю "Землевпорядкування" кваліфікація "інженер-землевпорядник".

  Коло професійних інтересів:

  Вдосконалення навчально-методичної бази агрономічних дисциплін, впровадження у навчальний процес різних форм і методів навчання.


  Gudz

  Гудзь Віталіна Олександрівна

  Спеціаліст вищої категорії

  Працює у коледжі з 2021 року, викладає дисципліни "Насінництво і селекція", "Технологія виробництва плодів і ягід", "Технологія виробництва овочів", "Агрохімія", "Основи дослідної справи", "Захист рослин", "Загальна і с.г. ентомологія", "Загальна і с.г. фітопатологія".

  Закінчила Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю "Агрономія", кваліфікація "агроном".

  Коло професійних інтересів:

  підвищення інтересу студентів до навчання шляхом впровадження інтерактивних технологій.


  nov new

  Духно Микола Іванович

  Спеціаліст першої категорії

  Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ ступеня, 2004 рік

  Працює у коледжі з 1987 року, викладає дисципліни "Технічна механіка", "Інженерна механіка".

  Закінчив Українську ордена Червоного трудового прапора сільськогосподарську академію за спеціальністю "Cільське господарство", кваліфікація "інженер-викладач технічних та сільськогосподарських дисциплін";

  Львівський державний аграрний університет, кваліфікація "магістр з механізації сільського господарства".

  Коло професійних інтересів:

  керівник гуртка технічної творчості з дисципліни "Технічна механіка".


  nov new

  Кучковський Сергій Миколайович

  Спеціаліст першої категорії

  Працює у коледжі з 1987 року, викладає дисципліни "Сільськогосподарські машини", "Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції".

  Закінчив педагогічний факультет Київського національного аграрного університету, 2002 р., кваліфікація інженера-педагога.

  Коло професійних інтересів:

  методична розробка та проведення фахових конкурсів, підготовка студентів до участі у них.


  Gash1

  Гашинський Михайло Григорович

  Інженер з охорони праці

  Спеціаліст другої категорії

  Працює у коледжі з 2000 року, викладає дисципліни "Основи охорони праці", "Безпека життєдіяльності".

  Закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут у 1994 р. за спеціальністю "Механізація сільського господарства", інженер-механік;

  педагогічний факультет Київського національного аграрного університету у 2003 р., інженер-педагог.

  Коло професійних інтересів:

  вирішення виробничих питань пов’язаних з вимогами охорони праці у коледжі; написання методичної літератури; впровадження у навчальний процес різних форм і методів навчання.


  Pavlo

  Павловський Дмитро Валерійович

  Спеціаліст першої категорії

  Працює у коледжі з 2012 року, викладає дисципліни "Основи нарисної геометрії і інженерної графіки", "Комп'ютерна і інженерна графіка", "Основи технічної творчості".

  Закінчив Одеський державний аграрний університет у 2012 р. за спеціальністю "Державний технічний нагляд", інженер-механік.

  Коло професійних інтересів:

  викладання дисциплін із застосуванням інтерактивних технологій.


  Veg ck

  Вельганюк Олександр Сергійович

  Спеціаліст першої категорії

  Працює у коледжі з 2007 року, викладає дисципліни "Трактори і автомобілі", "Трактори", "Ремонт машин і обладнання".

  Закінчив Вінницький національний аграрний університет у 2011 р. за спеціальністю "Механізація сільського господарства"інженер-механік.

  Київський національний університет біоресурсів і природокористування України у 2014 р., кваліфікація інженера-педагога.

  Коло професійних інтересів:

  впровадження у навчальний процес інноваційних методів комп’ютерного забезпечення занять.


  Dovbush

  Довбуш Євгеній Олександрович

  Спеціаліст другої категорії

  Працював у коледжі на посаді лаборанта з 2014 року, на посаді викладача з 2018 року

  Викладає дисципліни "Трактори і автомобілі", "Будова та експлуатація автомобіля".

  Закінчив у 2017 році Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю "Агроінженерія"

  Коло професійних інтересів: створення інноваційних методичних матеріалів для занять


  Voloschyn

  Волошин Віталій Васильович

  Лаборант кабінету "Ремонт машин і обладнання"

  Працює у коледжі з 1979 року.

  Закінчив Ладижинський технікум механізації сільського господарства у 1978 р., технік-механік;

  Майстер виробничого навчання по механічній обробці деталей у навчально-виробничій майстерні.

  Коло професійних інтересів:

  зміцнення матеріально-технічної бази лабораторій і майстерні; організація навчального процесу студентів при виконанні лабораторних занять, предметних практик і гурткової роботи.


 • Електротехнічних дисциплін
  Electroteh

  Циклова комісія електротехнічних дисциплін складається з висококваліфікованих викладачів та лаборантів. Зокрема, Стаднійчук І.П.- кандидат педагогічних наук, Величко Т.Г., Нагачевська С.М.- викладачі-методисти, Недипіч М.С., Стаднійчук І.П., Фуркало Г.Д. - викладачі вищої категорії.  Недипічу М.С. присвоєно звання старший викладач та відмінник аграрної освіти та науки України ІІІ ступеня, Величко Т.Г. -відмінник освіти України.

  Двоє молодих викладачів Кучерук А.П., Коломієць О.І. вдало доповнюють циклову комісію. Викладачам допомагають досвідчені лаборанти - Лазарев І.В. та Котенюк Т.Д.

  Для зацікавлення молоді науково-пошуковою роботою та в рамках профорієнтації на відділенні започаткували проведення щорічної загальноміської науково-практичної конференції «Молодіжний науковий форум», яка з 2018 року має статус Всеукраїнської конференції.

  Постійними учасниками конференції є науково-педагогічні та педагогічні працівники та студенти нашого коледжу, Вінницького національного аграрного університету, Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Полтавської державної аграрної академії, коледжів з Київської, Львівської, Житомирської, Рівненської, Вінницької областей, Головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Вінницької області, Дубовий Ю.В., місцеві екологи та активісти, депутат Вінницької обласної ради, Головашич Л.В., працівники організацій та установ міста (міської ради, управління Державної казначейської служби України у м. Ладижин Вінницької області, Ладижинської міської філії Вінницького обласного центру зайнятості, міського відділу освіти, Агенції міського економічного розвитку, ДТЕК «Ладижинська ТЕС», Вінницької птахофабрики, ПрАТ «Миронівський зернопродукт», ПАТ "Біолік", БТУ-Центр, районних електромереж), ЛМНВЦ "Спадщина", шкіл міста та сусідніх районів. За результатами проведених конференцій видаються програми та публікації у міжнародних і Всекраїнських виданнях, у т.ч. фахових журналах Вінницького національного аграрного університету, де розкривається проблематика конференції та шляхи її вирішення.

  Регулярно організовуються екскурсії на виробництво. Cтуденти відділення на відвідують ДТЕК "Ладижинська ТЕС", ПрАТ «Миронівський хлібопродукт», Дмитренківську ГЕС, сонячну електростанцію с.Буша, музей ракетних військ стратегічного призначення, міжрегіональну виставку «Енергопостачання. Енергозбереження» у м.Вінниця.

  Також силами викладачів, лаборантів та студентів започатковано щоквартальне видання газети відділення електрифікації та автоматизації сільського господарства «Енерджайзер», яка висвітлює новини, перемоги та проблеми відділення, знайомить читачів з основами законодавства, особливостями пошуку роботи, цікавими подіями та новинками в науці та техніці тощо.

  У цикловій комісії працює висококваліфікований, мудрий, дружній колектив, який успішно працює на освітянській ниві та зберігає чудовий потенціал і багаторічні традиції, продовжує давати молоді освіту вищого ґатунку.


  Наші викладачі

  nov new

  Величко Тамара Григорівна

  Голова циклової комісії електротехнічних дисциплін

  Спеціаліст вищої категорії

  Викладач-методист

  Відмінник освіти України, 2007 рік

  Працює у коледжі з 1995 р., викладає дисципліни "Основи електроніки і мікросхемотехніки", "Основи автоматики", "Технічні засоби зв'язку і основи диспетчерського керування", "Електронне обладнання сільськогосподарських машин".

  Закінчила Вінницький політехнічний інститут у 1991 р., факультет автоматики і електромеханіки; кваліфікація: інженер-електрик

  педагогічний факультет Національного університету у 1995 р.;

  2004 р. - аспірантура Національного аграрного університету за спеціальністю професійне навчання (викладання спеціальних дисциплін),кваліфікація: інженер-педагог

  Коло професійних інтересів:

  науково-пошукова робота в галузі електроніки і автоматики, педагогіки та методики викладання, позааудиторна робота з студентами.


  Studnik

  Стаднік Микола Іванович

  Доктор технічних наук, професор

  Старший викладач

  Спеціаліст

  Працює у коледжі з 2021 року, викладає дисципліни "Основи технічної експлуатації енергообладнання та засобів керування", "Автоматизація технологічних процесів".

  Закінчив Комунарський гірничо-металургійний інститут у 1973 році за спеціальністю "Електрифікація та автормтизація гірничих робіт", кваліфікація "гірничий інженер електрик"

  У 2003 р. успішно захистив докторську дисертацію за спеціальністю "Автоматизація технологічних процесів".

  Коло професійних інтересів:

  Впровадження інноваційних методів навчання у навчальний процес.


  nov new

  Нагачевська Світлана Михайлівна

  Спеціаліст вищої категорії

  Викладач-методист

  Працює у коледжі з 1995 року, викладає дисципліни "Теоретичні основи електроніки", "Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології".

  Закінчила Вінницький національний технічний університет у 2004 р. за спеціальністю "Електричні системи та мережі", інженер-електрик;

  факультет педагогіки Національного аграрного університету у 2006 р. за спеціальністю "Професійне навчання" (Електрифікація та автоматизація сільського господарства) та здобула кваліфікацію інженера-педагога.

  Коло професійних інтересів:

  організація роботи гуртка при лабораторії "Теоретичні основи електроніки", організація і проведення конкурсів КВК технічного спрямування.


  nov new

  Фуркало Григорій Дмитрович

  Спеціаліст вищої категорії

  Працює у коледжі з 1991 року, викладає дисципліну "Експлуатація та ремонт електроустаткування і засобів автоматизації".

  Закінчив Українську сільськогосподарську академію у 1982 р., кваліфікація "інженер-електрик";

  педагогічний факультет Української cільськогосподарської академії у 1987 р., кваліфікація і звання викладача середніх спеціальних учбових закладів, ССПТУ і шкіл з спеціальності "Електрифікація сільського господарства".

  Коло професійних інтересів:

  технічна творчість при лабораторії "Експлуатація та ремонт електроустаткування і засобів автоматизації" - створення демонстраційних електроприладів, науково-пошукова робота з питань електрифікації.


  nov new

  Котенюк Тетяна Дмитрівна

  Лаборант лабораторії "Основи автоматики"

  Працює у коледжі з 1995 р.

  Закінчила у 1995 році Вінницький технічний університет за спеціальність "Електропостачання та енергозбереження", у 2001 році Національний аграрний університет за спеціальністю "Професійне навчання", інженер-педагог.

  Коло професійних інтересів:

  оптимальне керування режимами ЕЕС критеріальним методом з застосуванням нейро-нечіткого моделювання.


  nov new

  Трембашевська Наталя Володимирівна

  Лаборант лабораторії "Загальна електротехніка з основами автоматики"

  Працює у коледжі з 2004 року, викладає дисципліни «Загальна електротехніка з основами автоматики», «Електрообладнання та засоби автоматизації сільськогосподарської техніки».

  Закінчила Ладижинський радгосп - технікум за спеціальністю «Електрифікація та автоматизація сільського господарства» у 1997 році

  У 2010 році закінчила магістратуру Львівського національного аграрного університету за спеціальністю "Енергетика сільськогосподарського виробництва" .

  Коло професійних інтересів:

  зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів та лабораторій;
  організація навчального процесу студентів при виконанні лабораторних занять та предметних практик.


 • Економічних та інформаційних дисциплін
  Bac1

  Циклова комісія економічних та інформаційних дисциплін є випусковою для студентів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 076 «Підприємництво та торгівля», забезпечує викладання дисциплін економічного циклу для студентів усіх спеціальностей коледжу.

  Сучасній економічній галузі потрібні конкурентоспроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіями. Тому завдання циклової комісії обліку та економічних дисциплін – акумулювати всі нововведення, вивчати їх, порівнювати і доносити їх до здобувачів вищої освіти.

  Головна мета циклової комісії полягає у формуванні високого рівня економічних знань та інформаційно-комунікаційної культури особистості із застосуванням інтерактивних методів навчання та диференційованого підходу до можливостей кожного студента з метою підвищення якості підготовки фахового молодшого бакалавра.

  Головним завданням циклової комісії є:

  • забезпечення всебічного розвитку особистості студентів та формування у них пізнавального інтересу до обліково-економічних та інформаційних дисциплін;
  • підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних, творчих та креативних фахових молодших бакалаврів з обліку та оподаткування і комерційної діяльності, здатних до організації, управління та успішного ведення бізнесу.

  Цикловою комісією успішно запроваджується комплекс новацій, націлених на вдосконалення навчального процесу, підвищення якості викладання, запровадження компетентісного підходу до навчального процесу, його індивідуалізацію й активізацію самостійної роботи студентів.

  Викладачі циклової комісії формують:

  • інтерактивні комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін;
  • удосконалюють методику проведення лекційних, семінарських,практичних, інтегрованих занять, самостійної роботи студентів;
  • застосовують особистісно-орієнтований підхід у процесі викладання.

  Для набуття практичного досвіду обладнана навчальна бухгалтерія, де студенти можуть ознайомитися із практичною роботою бухгалтерської служби. На навчальній практиці студенти вчаться самостійно застосовувати сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення, користуватися базами даних джерел в мережі Internet.

  З метою вивчення педагогічного досвіду проводяться відкриті заняття. Викладачі впроваджують у навчальний процес активні форми роботи: ділові та рольові ігри, лекції-конференції, онлайн –сервіси для дистанційної роботи: Zoom, Google Meet, Moodle; інтерактивні методи: метод взаємного контролю, робота в мікрогрупах.

  Викладачами циклової комісії організовуються та проводяться наукові та навчально-виховні заходи. Циклова комісія організовує зустрічі студентів з підприємцями, представниками підприємств, банків, державних організацій та установ, страхових компаній для ознайомлення із особливостями роботи, вимогами стейкхолдерів до майбутніх спеціалістів.

  В рамках співпраці із стейкхолдерами налагоджується можливість дуальної форми навчання за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування» та 076 «Підприємництво та торгівля», яка поєднує навчання в університеті чи коледжі і на робочому місці. Основна перевага цієї освіти полягає в тому, що є можливість здобувати саме ті додаткові знання, які потрібні безпосередньо для подальшого працевлаштування.

  До складу циклової комісії економічних дисциплін входять викладачі, які володіють сучасними технологіями навчання і мають великий педагогічний досвід та професійний рівень.


  Наші викладачі

  nov new

  Гудзенко Наталія Миколаївна

  Голова циклової комісії економічних дисциплін

  Кандидат економічних наук, доцент.

  Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

  Працює у коледжі з 2017 року, викладає дисципліну "«Бухгалтерська звітність суб’єктів підприємства".

  В 2000 році з відзнакою закінчила Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит". Кваліфікація - економіст-бухгалтер. а в 2005 році - аспірантуру при ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН. Захист кандидатської дисертації відбувся у 2007 році. Тема кандидатської дисертації: «Облік і контроль збуту в операційній діяльності сільськогосподарських підприємств».

  Коло наукових інтересів:

  вивчення проблем та напрямів удосконалення звітності підприємств, запровадження міжнародних стандартів обліку та звітності в практику діяльності сільськогосподарських підприємств, обліку зовнішньоекономічної діяльності, аналізу та контролю господарської діяльності.

  Основним напрямом подальших наукових досліджень є бухгалтерський облік та його удосконалення в системі маркетингового менеджменту.


  Volyn

  Волинець Оксана Олександрівна

  Кандидат економічних наук, доцент

  Спеціаліст вищої категорії

  Викладач-методист

  Працює у коледжі з 2021 року, викладає дисципліну "Контроль і ревізія".

  Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю "Облік і аудит".

  В 2011 р. захистила кандидатську дисертацію з теми "Облік і контроль в інформаційній системі управління зобов'язання підприємств ресторанного господарства", в 2019 р. отримала наукове звання доцента.

  Коло професійних інтересів:

  сучасні інформаційно-комунікаційні технології в навчанні здобувачів освіти.


  Myh

  Михальчишина Лариса Гаврилівна

  Кандидат економічних наук, доцент

  Працює у коледжі з 2022 року, викладає дисципліни "Логістика", "Комерційне товарознавство", "Економіка та організація аграрного виробництва".

  Закінчила у 1984 році Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю "Бухгалтерський облік і аналіз господарчої діяльності"..

  В 2012 р. захистила кандидатську дисертацію , в 2014 р. отримала наукове звання доцента.

  Коло професійних інтересів:

  використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій в навчанні здобувачів освіти.


  Ale1

  Алєксєєва Ольга Вікторівна

  Доктор філософії

  Працює у коледжі з 2022 року, викладає дисципліни «Основи підприємництва», «Економіка сільського господарства». .

  Закінчила Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» у 2012 році, отримала кваліфікацію магістра з менеджменту організацій.

  В 2022 році успішно захистила дисертацію у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» та здобула ступінь доктора філософії зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», галузь знань «Управління та адміністрування».

  Коло наукових інтересів:

  Вивчення аспектів розвитку аграрного підприємництва у формуванні інституційного механізму зайнятості населення. Автор більше 20 наукових праць у напрямку аграрного підприємництва, кооперації, розвитку сімейного фермерства.


  Yas

  Ясенчук Тетяна Володимирівна

  Головний бухгалтер

  Спеціаліст

  Працює у коледжі з 2022 року, викладає дисципліну "Облік і звітність у бюджетних установах".

  Закінчила Київський інститут народного господарства ім.Д. Коротченко за спеціальністю "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності". Кваліфікація - економіст.

  Коло професійних інтересів:

  впровадження у навчальний процес інтерактивних методів навчання.


  Bala

  Баланчук Тетяна Олександрівна

  Спеціаліст вищої категорії

  Викладач-методист

  Працює у коледжі з 2000 року

  Викладає дисципліни: «Інформатика і комп'ютерна техніка», «Інформатика», «Комп'ютери і комп'ютерні технології»,"Комп'ютерне проектування, "Інтернет-технології в бізнесі" , "Електронний документообіг і захист інформації".

  Закінчила у 1994 р. Харківський державний економічний університет, спеціальність "Економічна інформатика і автоматизовані системи управління", кваліфікація інженер-економіст.

  У 2008 р. закінчила Національний університет біоресурсів  і природокористування України за спеціальністю "Професійне навчання" (економіка підприємства). Кваліфікація педагог-економіст.

  Коло професійних інтересів:

  вивчення та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес, створення електронних засобів навчання, індивідуальна робота з обдарованими студентами (підготовка студентів до участі в обласних олімпіадах і конкурсах з комп’ютерних дисциплін).


  nov new

  Лобуренко Олена Василівна

  Спеціаліст вищої категорії

  Викладач-методист

  Працює у коледжі з 1992 року, викладає дисципліни "Планування та організація діяльності підприємств", "Політична економія".

  Закінчила Вінницький сільськогосподарський інститут за спеціальністю "Економіка і організація в сільському господарстві". Кваліфікація - економіст-організатор;

  педагогічний факультет Національного аграрного університету за спеціальністю «Професійне навчання». Кваліфікація - економіст-педагог.

  Коло професійних інтересів:

  інновації в методиці викладання економічних дисциплін, розвиток економічного мислення в студентів технічних спеціальностей.


  nov new

  Григоренко Олена Василівна

  Спеціаліст вищої категорії

  Працює у коледжі з 2003 року, викладає дисципліни "Економічний аналіз", "Інформаційні системи і технології в обліку", "Фінанси підприємств".

  Закінчила Українського ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарську академію за сціальністю "Економіка і організація сільського господарства". Кваліфікація економіст-організатор сільськогосподарського виробництва.

  Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю "Менеджмент організацій". Кваліфікація - магістр з менеджменту.

  педагогічний факультет Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю "Професійне навчання" (бухгалтерський облік, економічний аналіз). Кваліфікація - економіст-педагог.

  Коло професійних інтересів:

  впровадження у навчальний процес інтерактивних методів навчання.


  Cur

  Цуркан Олександр Васильович

  Спеціаліст другої категорії

  Працює у коледжі з 2020 року, викладає дисципліну "Економічна теорія".

  Закінчив Вінницький національний аграрний університет і отримав ступінь магістра зі спеціальності  «Облік і аудит».

  Коло професійних інтересів:

  застосування новітніх технологій в процесі вивчення дисципліни.


  nov new

  Дячок Надія Григорівна

  Лаборант лабораторії "Навчальна бухгалтерія"

  Працює у коледжі з 2002 року

  Закінчила Львівський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит".

  Коло професійних інтересів:

  Підготовка наочних засобів навчання для кабінету, оформлення методичних матеріалів.

 • Загальноосвітніх дисциплін
  Za2

  Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін працює над підвищення рівня успішності студентів, що здобувають повну загальну середню освіту в межах закладу освіти та готуються до оволодіння відповідними спеціальностями.

  Методична тема циклової комісії: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі з метою формування необхідних компетенцій при вивченні предметів загальноосвітнього циклу».

  Діяльність викладачів комісії спрямована на:

  • вирішення питань щодо вдосконалення форм і методів контролю знань з дисциплін з урахуванням індивідуальних можливостей студентів;
  • використання в освітньому процесі елементів інноваційних технологій навчання;
  • формування всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації;
  • виховання почуття відповідальності, високої духовності, формування національної свідомості, соціально активної та здорової особистості.
  • Проблема, над якою працює циклова комісія - це проблема адаптації студентів нового набору до навчально-виховного процесу у коледжі та шляхи покращення їх якості навчання.

  Педагоги циклової комісії загальноосвітніх дисциплін:

  • орієнтують студентів на високу активність як на заняттях так і в поза аудиторний час;
  • спонукають до колективної та самостійної діяльності;
  • забезпечують процес оволодіння студентами науково-теоретичними знаннями;
  • втілюють професійно-орієнтований підхід при навчанні майбутніх фахівців;
  • створюють умови для їх творчої та пошукової діяльності.

  Викладачі впроваджують у навчальний процес:

  • активні форми роботи: ділові та рольові ігри, лекції-конференції, уроки-диспути, творчі зустрічі;
  • інтерактивні методи: метод взаємного контролю, робота в малих групах, метод проектів;
  • мультимедійні засоби навчання: відеофільми, презентації, електронні підручники, тести тощо.

  Педагогічні працівники активно працюють над:

  • удосконаленням навчально-методичних комплексів (пишуть методичні рекомендації до вивчення дисциплін, створюють мультимедійні презентації, електронні посібники тощо);
  • удосконаленням своїх професійних якостей (відвідують заняття колег, беруть участь в методичних об’єднаннях, готують студентів до участі в конкурсах та олімпіадах, пишуть статті, виступають на конференціях);
  • зростанням педагогічної майстерності (проводять відкриті заняття та виховні години, приймають участь у таких конкурсах як „Викладач року” та „Куратор року”, активно провадять дослідницьку діяльність).

  Робота циклової комісії багатогранна, але мета одна – забезпечити суспільство висококваліфікованими, культурними та патріотичними фахівцями.


  Наші викладачі

  Kach

  Качанюк Світлана Сергіївна

  Голова циклової комісії

  Спеціаліст першої категорії

  Працює у коледжі з 2021 року, викладає дисципліни „Математика", "Вища математика".

  Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені м. Коцюбинського у 2016 році за спеціальністю «Математик. Викладач математики. Вчитель фізики та астрономії».

  Коло професійних інтересів:

  Використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з математики; метод «перевернутого навчання».


  Muskoooo

  Мисько Олена Олександрівна

  Заступник директора з виховної роботи

  Спеціаліст першої категорії

  Працює у коледжі з 2009 року, викладає дисципліну „Географія”.

  Закінчила Уманський державний педагогічний інститут ім. Павла Тичини за спеціальністю «Географія і біологія».

  Коло професійних інтересів:

  впровадження інноваційних методів навчання на заняттях з географії.


  Shuru

  Шурубей Людмила Олександрівна

  керівник фізвиховання

  Спеціаліст

  Працює у коледжі з 2021 року

  Викладає дисципліну "Фізичне виховання" та "Фізична культура".

  Закінчила у 2022 році Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Фізична культура» з відзнакою. Чемпіонка світу та Європи з універсального бою, Чемпіонка Вінницький області з боротьби самбо, КМС з пауерліфтингу.

  Коло професійних інтересів:

  впровадження інноваційних методів навчання на заняттях з фізичного виховання, кросфіт, універсальний бій, боротьба самбо, баскетбол та волейбол.


  nov new

  Асауленко Любов Миколаївна

  Спеціаліст вищої категорії

  Викладач-методист

  Працює у коледжі з 2002 року, викладає дисципліни "Українська мова", "Українська мова за професійним спрямуванням", "Українська література".

  В 2005 році закінчила Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників за спеціальністю "Українська мова та література". Кваліфікація - учитель української мови та літератури.

  У 2005 році закінчила Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників за спеціальністю "Вчитель української мови та літератури".

  Коло професійних інтересів:

  літературно-пошукова робота (творчість поетів-земляків), організація екскурсій до Вінницького драматичного театру, впровадження новітніх технологій (робота малими групами, ділові та рольові ігри).


  nov new

  Кушнір Наталія Андріївна

  Спеціаліст вищої категорії

  Викладач - методист

  Працює у коледжі з 1986 року, викладає дисципліни "Українська мова", "Українська література", "Українська мова за професійним спрямуванням".

  У 1992 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського, спеціальність "Вчитель української мови та літератури".

  Коло професійних інтересів:

  інноваційна методика з елементами драматургії, проводить пошукову роботу щодо творчості письменників - земляків, організовує творчі зустрічі на міському рівні.


  nov new

  Саволюк Павло Петрович

  Спеціаліст вищої категорії

  Викладач-методист

  Відмінник освіти України, 1997 рік

  Працює у коледжі з 1981 року, викладає дисципліну „Фізика і астрономія”

  Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут у 1971 році за спеціальністю «Вчитель фізики і загальної електротехніки».

  Коло професійних інтересів:

  вивчення і впровадження інноваційних методів навчання; створення електронних посібників з різних дисциплін навчального плану; створення комплектів різнорівневих завдань професійного спрямування; написання методичних посібників.


  Maz a

  Мазур Алла Василівна

  Спеціаліст вищої категорії

  Старший викладач

  Працює у коледжі з 2004 року, викладає дисципліни "Іноземна мова", "Іноземна мова за професійним спрямуванням".

  Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 1999 році за спеціальністю "Українська мова і література та англійська мова".

  Коло професійних інтересів:

  методика інтерактивного навчання на заняттях англійської мови та під час проведення гурткової роботи.


  nov new

  Рябокінь Павло Іванович

  Спеціаліст вищої категорії

  Працює у коледжі з 1991 року, викладає дисципліну "Фізичне виховання".

  Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського за спеціальністю "Фізичне виховання".

  Коло професійних інтересів:

  поглиблене вивчення теорії, методики проведення занять зі спортивної боротьби, а також з історією їх виникнення.


  nov new

  Ткачук Євдокія Йосипівна

  Спеціаліст вищої категорії

  Працює у коледжі з 1992 року, викладає дисципліни "Історія України", "Всесвітня історія", "Культурологія", "Людина і світ","Основи правознавства".

  Закінчила Одеський державний університет імені Мечнікова за спеціальністю "Історик. Викладач історії та суспільствознавства"

  Коло професійних інтересів:

  формування студента як творчої та патріотичної особистості, пошукова робота "Історія рідного краю".


  nov new

  Сенченко Юрій Анатолійович

  Голова Первинної профспілкової організації працівників коледжу

  Спеціаліст вищої категорії

  Викладач-методист

  Працює у коледжі з 1990 року, викладає дисципліни "Фізичне виховання", "Захист Вітчизни".

  Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського за спеціальністю "Початкове військове навчання і фізичне виховання".

  Коло професійних інтересів:

  керівник спортивних секцій: футбол (юнаки), футбол (дівчата), кульова стрільба.


  nov new

  Піддубна Наталія Василівна

  Спеціаліст вищої категорії

  Працює у коледжі з 2002 року

  Викладає дисципліни "Історія України", "Всесвітня історія", "Культурологія", "Основи філософських знань".

  Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Історія".

  Коло професійних інтересів:

  національно-патріотичне виховання молоді, пошукова робота "Діяльність українських шістдесятників".


  nov new

  Прокопенко Олександр Іванович

  Спеціаліст вищої категорії

  Працює у коледжі з 1992 року, викладає дисципліну "Фізичне виховання".

  Закінчив Одеський політехнічний інститут за спеціальністю "Машини та технологія ливарного виробництва"інженер-механік;

  Національний аграрний університет за спеціальністю "Професійне навчання"інженер-педагог.

  Коло професійних інтересів:

  керівник спортивних секцій: гирьовий спорт, атлетична гімнастика.


  Kotik

  Котик Іван Іванович

  Спеціаліст першої категорії

  Працює у коледжі з 2019 р.

  З 2020 р. працює на посаді викладача дисциплін "Філософія" та "Основи правознавства".

  Закінчив Кишинівський державний педагогічний інститут у 1991 році за спеціальністю "Історія. Педагогіка".

  З 2019 року здобуває освітній ступінь магістра у Вінницькому національному аграрному університеті зі спеціальності "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".

  Коло професійних інтересів:

  впровадження новітніх технологій у вивченні філософії, підвищення інтересу студентів до навчання.


  nov new

  Сторожук Ірина Василівна

  Спеціаліст першої категорії

  Працює у коледжі з 2002 року, викладає дисципліни "Іноземна мова", "Іноземна мова за професійним спрямуванням".

  Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю "Англійська мова та література та німецька мова".

  Коло професійних інтересів:

  застосування новітніх технологій в процесі вивчення іноземної мови.


  Seredy

  Середюк Віталій Володимирович

  Спеціаліст першої категорії

  Працює у коледжі з 2021 року, викладає дисципліни "Фізика і астрономія", "Інформатика".

  Закінчив Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини, за спеціальністю "Фізика", кваліфікація "вчитель фізики і інформатики" у 1998 році.

  Коло професійних інтересів:

  інноваційні методи навчання у навчальному процесі.


  Greench

  Грінченко Оксана Анатоліївна

  Спеціаліст першої категорії

  Працює у коледжі з 2020 року, викладає дисципліну "Іноземна мова".

  Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського за спеціальністю "Англійська та німецька мови" у 2001 році.

  Коло професійних інтересів:

  впровадження новітніх технологій при вивченні іноземної мови.


  Vel777

  Дищук Зінаїда Олександрівна

  Спеціаліст першої категорії

  Працює у коледжі з 2023 року, викладає дисципліни „Математика", "Вища математика".

  Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені м. Коцюбинського за спеціальністю «Математика та основи економіки» у 2007 році.

  Коло професійних інтересів:

  використання інноваційних технології при викладанні математики; розвиток критичного мислення на заняттях математики.


  Didik

  Дідик Дарина Михайлівна

  Спеціаліст другої категорії

  Працює у коледжі з 2018 року, викладає дисципліну „Хімія”.

  Закінчила Одеський національний університет імені І.І. Мечникова за спеціальністю "Хімік" у 2014 році.

  Коло професійних інтересів:

  Хімія як природа життя людини.


  Kosya

  Косяк Едуард Станіславович

  Спеціаліст другої категорії

  Працює у коледжі з 2022 року, викладає дисципліни "Соціологія", "Основи правознавства", "Правознавство", "Основи філософських знань", "Основи психології".

  Закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського за спеціальністю "Вчитель історії і правознавства" у 1996 році.

  Коло професійних інтересів:

  використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з правознавства, соціології, філософії, психології.

  сприяння студентам у здобутті комунікативних навичок.

  формування активної особистості.


  Vel122

  Чабанюк Ірина Сергіївна

  Спеціаліст другої категорії

  Працює у коледжі з 2016 року, викладає дисципліни „Українська мова", «Українська література», "Зарубіжна література".

  Закінчила Уманський державний педагогічний університет за спеціальністю « Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури». у 2014 році.

  Коло професійних інтересів:

  використання сучасних форм і методів навчання на заняттях з української мови та літератури


  Dyb

  Дубенська Аліна Олександрівна

  Спеціаліст другої категорії

  Працює у коледжі з 2022 року

  Викладає дисципліну "Біологія і екологія".

  У 2012 році закінчила Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини за спеціальністю "Біологія".

  Коло професійних інтересів:

  стимулювання пізнавальної діяльності студентів до природничих наук, через урізноманітнення форм навчання із застосуванням сучасних освітніх технологій.


  Nem

  Немировська Вікторія Дмитрівна

  Спеціаліст

  Працює у коледжі з 2021 року

  Викладає дисципліни "Історія України", "Всесвітня історія", "Людина і світ".

  У 2018 році закінчила Південноукраїнський національний університет імені Констянтина Дмитровича Ушинського за спеціальністю " Історія".

  Коло професійних інтересів:

  впровадження інтерактивних технологій на заняттях з історії, формування студента як творчої та патріотичної особистості.


  Pavlenko

  Павленко Лілія Андріївна

  Спеціаліст

  Працює у коледжі з 2022 року

  Викладає дисципліну "Фізичне виховання".

  У 2020 році закінчила Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини за спеціальністю "Фізичне виховання".

  Коло професійних інтересів:

  Легка атлетика, самбо.


  Vel776

  Пивоварова Вікторія Василівна

  Спеціаліст

  Працює у коледжі з 2023 року

  Викладає дисципліни „Українська мова", "Зарубіжна література".

  Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського у 2021 році.

  Коло професійних інтересів:

  формування мовленнєвої культури, раціональної мовленнєвої поведінки; розвиток логічного і критичного мислення та творчої уяви студентів.

  робота над написанням та популяризацією книг у жанрі фентезі; переклади художніх творів з англійської мови.

 • Практичного навчання
  Ck pn 22

  Практика студентів в ВСП «Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів і проводиться на оснащених відповідним чином майстернях, цехах, полігонах, учбовому господарстві навчального закладу, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства.

  Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних у навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

  Навчально – матеріальна база коледжу та наявність кваліфікованих майстрів виробничого навчання та лаборантів дає можливість проводити навчальні, технологічні практики, а саме: слюсарну, електромонтажну, зварювальну, ТО і ремонт автомобілів, тракторів, сільськогосподарської техніки, які мають на меті підготовку студентів до отримання необхідного обсягу практичних знань, умінь та навичок відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за фахом, набуття необхідних виробничих функцій з професії.

  На 3-4 курсах одним із завдань практики є оволодіння студентами робітничою професією з числа масових спеціальностей галузі, що відповідає фаху навчання. Студенти при закінченні коледжу отримують свідоцтва про присвоєння робітничих професій, а саме:
  - cлюсар-ремонтник
  - електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
  - тракторист-машиніст категорій А1, А2, В1, В2, В3( на платній основі категорій D1,Е1,Е2,Н)
  - водій автотранспортних засобів категорій "В" і "С"
  - оператор з обробки з інформації та програмного забезпечення.

  Головною метою циклової комісії практичного навчання є підготовка висококваліфікованих спеціалістів з достатніми професійними знаннями, професійною підготовкою спеціалістів, які вміють застосовувати свої знання на практиці.


  Наші викладачі


  Gorobets

  Горобець Наталія Богданівна

  Голова циклової комісії практичного навчання

  Спеціаліст вищої категорії

  Працює у коледжі  з 2021 року, викладає дисципліни «Технологія вирощування продукції рослинництва», «Основи геодезії», «Ґрунтознавство», «Основи охорони праці»..

  Закінчив Львівський національний аграрний університет за спеціальністю "Землевпорядкування" кваліфікація "інженер-землевпорядник".

  Коло професійних інтересів:

  Вдосконалення навчально-методичної бази агрономічних дисциплін, впровадження у навчальний процес різних форм і методів навчання.


  Umans

  Уманський Віктор Анатолійович

  Заступник директора з практичного навчання

  Працює у коледжі з 2021 року.

  Закінчив Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія» у 2007 році.

  Коло професійних інтересів:

  зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів та лабораторій; організація навчального процесу студентів при виконанні лабораторних занять та предметних практик.


  Kach12

  Качанюк Віталій Юрійович

  Завідувач навчально-виробничою мастернею

  Працює у коледжі з 2021 року, викладає дисципліну «Інформатика».

  Закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Математика» у 2016 році.

  Коло професійних інтересів:

  зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів та лабораторій; організація навчального процесу студентів при виконанні лабораторних занять та предметних практик.


  nov new

  Трембашевська Наталія Володимирівна

  Майстер індивідуального навчання монтажу електрообладнання

  Працює у коледжі з 2004 року, викладає дисципліни «Загальна електротехніка з основами автоматики», «Електрообладнання та засоби автоматизації сільськогосподарської техніки».

  Закінчила Ладижинський радгосп-технікум за спеціальністю «Електрифікація та автоматизація сільського господарства» у 1997 році.

  У 2010 році закінчила магістратуру Львівського національного аграрного університету за спеціальністю "Енергетика сільськогосподарського виробництва".

  Коло професійних інтересів:

  зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів та лабораторій; організація навчального процесу студентів при виконанні лабораторних занять та предметних практик.


  Gudz

  Гудзь Віталіна Олександрівна

  Спеціаліст вищої категорії

  Працює у коледжі з 2021 року, викладає дисципліни "Насінництво і селекція", "Технологія виробництва плодів і ягід", "Технологія виробництва овочів", "Агрохімія", "Основи дослідної справи", "Захист рослин", "Загальна і с.г. ентомологія", "Загальна і с.г. фітопатологія".

  Закінчила Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю "Агрономія", кваліфікація "агроном".

  Коло професійних інтересів:

  підвищення інтересу студентів до навчання шляхом впровадження інтерактивних технологій.


  Voloschyn

  Волошин Віталій Васильович

  Лаборант кабінету "Ремонт машин і обладнання"

  Працює у коледжі з 1970 р.

  Майстер виробничого навчання з механічної обробки деталей у навчально-виробничій майстерні.

  Закінчив Ладижинський технікум механізації сільського господарства у 1971р., кваліфікація "технік-механік".

  Коло професійних інтересів:

  зміцнення матеріально-технічної бази лабораторій і майстерні; організація навчального процесу студентів при виконанні лабораторних занять, предметних практик і гурткової роботи.


  Kosttets

  Костенець Ганна Дмитрівна

  Лаборант

  Працює у коледжі з 2022 р.

  Закінчила Вінницький національний аграрний університет у 2017 р., кваліфікація "професіонал в галузі фінансів".

  Спеціальність:

  Фінанси, банківська справа та страхування

  Коло професійних інтересів:

  організація навчального процесу студентів ппід час практичного навчання.


  Velgus

  Вельгус Микола Петрович

  Майстер індивідуального навчання монтажу електрообладнання

  Працює у коледжі з 2006 року на посаді майстра виробничого навчання дисципліни "Індивідуальне навчання з монтажу і експлуатації електрообладнання і засобів автоматизації".

  Закінчив Львівський національний аграрний університет у 2010 році за спеціальністю "Енергетика сільськогосподарського виробництва" та здобув кваліфікацію інженера- енергетика.

  Коло професійних інтересів:

  впровадження у навчальний процес інноваційних методів навчання та організація навчального процесу студентів при виконанні лабораторних занять та предметних практик.


  Mayst1

  Поліщук Маким Олександрович

  Майстер виробничого навчання

  Працює у коледжі з 2021.

  Закінчив Ладижинський коледж Вінницького національного аграрного університету у 2017 році за спеціальністю "Механізація сільського господарства" та здобув кваліфікацію технік-механік.

  Коло професійних інтересів:

  впровадження у навчальний процес інноваційних методів навчання та організація навчального процесу студентів при виконанні лабораторних занять та предметних практик.


  Rabot1

  Работинський Дмитро Миколайович

  Майстер виробничого навчання

  Працює у коледжі з 2014 року інструктором з водіння тракторів та автомобілів.

  Закінчив Вінницький національний аграрний університет у 2013 році за напрямом підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» , інженер–механік.

  Коло професійних інтересів:

  Забезпечення і організація працездатності навчальної і виробничої техніки, впровадження у навчальний процес різних форм і методів практичного навчання.


  Bloh

  Блоха Олександр Іванович

  Майстер виробничого навчання керування автомобілем


  Izhak

  Іжак Олександр Володимирович

  Майстер виробничого навчання електрогазозварювання

  Працює в коледжі з 2014 року на посаді електрогазозварювальника.

  Закінчив у 1988 році Ольгопільське професійно-технічне училище №35 за спеціальністю «Електрогазозварювання».

  Коло професійних інтересів:

  формувати готовність до оперативного та якісного виконання робіт різної складності, забезпечувати швидку адаптацію студентів до професійної діяльності.


  Gazukin

  Газукін Андрій Петрович

  Майстер виробничого навчання

  Працює у коледжі з 2014 року на посаді майстра виробничого навчання з механічної обробки деталей у навчально-виробничій майстерні.

  Коло професійних інтересів:

  формувати готовність у студентів до оперативного та якісного виконання робіт різної складності.


  Mast2

  Мельник Вадим Васильович

  Лаборант

  Працює у коледжі з 2021 .

  Закінчив у 2020 році Вінницький транспортний коледж за спеціальністю «Транспортні технології».

  Коло професійних інтересів:

  формувати готовність у студентів до оперативного та якісного виконання робіт різної складності.


  Lushch

  Лущинський Станіслав Геннадійович

  Майстер виробничого навчання

  Працює у коледжі з 2021 .

  Закінчив у 2011 році Крижопільський професійний будівельний ліцей за спеціальністю «Електрогазозварник».У 2009 році Теплицький професійний аграрний ліцей за спеціальністю «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Водій транспортних засобів (категорія) "С"».

  Коло професійних інтересів:

  формувати готовність у студентів до оперативного та якісного виконання робіт різної складності.


 • Циклова комісія кураторів груп

  Куратор групи

  Куратори – педагоги, які постійно спілкуються з студентами, закріпленими за ними, різнобічно впливають на них і водночас працюють за предметною системою. Тобто, крім викладання певного предмету він дбає про об’єднання зусиль викладачів, які працюють в певній групі, координацію їхніх вимог для поліпшення результатів виховної та навчальної роботи з студентами групи.

  У своїй діяльності куратор тісно пов’язаний з іншими працівниками навчального закладу: адміністрацією, викладачами, бібліотекарями, медичними працівниками та ін. Тому кураторами призначаються найдосвідченіші викладачі-вихователі. Діяльність куратора урізноманітнює, пожвавлює виховну роботу в групі, особливо в колективі старшокурсників, спрямовує їх на диференціацію та індивідуалізацію виховання, на ширший і глибший вияв здібностей та уподобань студентів.

  ФУНКЦІЇ КУРАТОРА ГРУПИ
  • Забезпечувати оптимальні умови для всебічного гармонійного розвитку студентів, їх самореалізації.
  • У співдружності з батьками, викладачами, студентськими та молодіжними громадськими організаціями здійснювати всебічне виховання студентів у процесі навчально-виховної роботи в навчальному закладі та за його межами.
  • Систематично аналізувати індивідуальні анатомо-фізіологічні і соціально-психологічні особливості розвитку студентів групи; давати рекомендації іншим викладачам, батькам щодо необхідності враховувати індивідуальні та вікові особливості розвитку кожного вихованця.
  • Здійснювати організацію і виховання первинного студентського колективу, всебічно вивчати динаміку його розвитку, координувати діяльність викладачів, які працюють в групі.
  • Організовувати виховні та організаційні заходи для створення оптимальних умов, які сприяли б зміцненню та збереженню здоров’я студентів.
  • Здійснювати організаційно-виховну роботу з студентами, батьками та викладачами для формування у студентів старанності, дисциплінованості у процесі навчальної діяльності з урахуванням їх індивідуальних можливостей.
  • Організовувати позанавчальну виховну роботу з студентами, сприяти залученню їх до роботи позанавчальних молодіжних виховних заходів, молодіжних громадських організацій.
  • Здійснювати цілеспрямовану організаційно-педагогічну роботу з батьками, забезпечувати системність у формуванні їх психолого-педагогічної культури.
  • Домагатись єдності вимог до студентів з боку навчального закладу і сім’ї, підтримувати зв’язок з керівниками гуртків, клубів за інтересами, студій, спортивних секцій, молодіжними громадськими організаціями.
  • Вести відповідну документацію, подавати керівництву навчального закладу відомості про успішність, розвиток і вихованість студентів.

  Nem

  Немировська Вікторія Дмитрівна

  Голова Циклової комісії кураторів груп

  Куратор групи АІ-12


  Gudz

  Гудзь Віталіна Олександрівна

  Куратор групи А-11


  Bala

  Баланчук Тетяна Олександрівна

  Куратор групи ПТБД-11


  Dovbush

  Довбуш Євгеній Олександрович

  Куратор групи АІ-11


  Vel777

  Дищук Зінаїда Олександрівна

  Куратор групи АІ-13


  Gorobets

  Горобець Наталія Богданівна

  Куратор групи А-21


  Shuru

  Шурубей Людмила Олександрівна

  Куратор групи Б-21


  Lo

  Лобуренко Олена Василівна

  Куратор групи ПТБД-21


  Nag

  Нагачевська Світлана Михайлівна

  Куратор групи Е-21


  Tk

  Ткачук Євдокія Йосипівна

  Куратор групи Е-22


  Velganuk2019

  Вельганюк Олександр Сергійович

  Куратор групи АІ-21


  Palam

  Паламарчук Ігор Васильович

  Куратор групи АІ22


  Greench

  Грінченко Оксана Анатоліївна

  Куратор групи АІ-23


  Seri

  Сєріков Андрій Вікторович

  Куратор групи АІ-24


  Dyb

  Дубенська Аліна Олександрівна

  Куратор групи А-31


  Kach

  Качанюк Світлана Сергіївна

  Куратор групи Б-31


  Pavlenko

  Павленко Лілія Андріївна

  Куратор групи ПТБД-31


  nov new

  Величко Тамара Григорівна

  Куратор групи Е-31


  Pi

  Піддубна Наталія Василівна

  Куратор групи Е-32


  Maz a

  Мазур Алла Василівна

  Куратор групи АІ-31


  Ku

  Кушнір Наталія Андріївна

  Куратор групи АІ-32


  Pavlo

  Павловський Дмитро Валерійович

  Куратор групи АІ-33 та АІ(МБ)-11


  Didik

  Дідик Дарина Михайлівна

  Куратор групи А-41


  St

  Сторожук Ірина Василівна

  Куратор групи Е-41 та Е(МБ)-21


  Du

  Духно Микола Іванович

  Куратор групи АІ-41 та АІ(МБ)-21


  Sly

  Слюсаренко Сергій Петрович

  Куратор групи АІ-42